aptec

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aptec production s.r.o.

Obchodní podmínky jsou vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

VOP verze: 2022/2023

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také „OP“) upravují podmínky
při dodání zboží (dále jen „produkt“), při dodání produktu
včetně jeho montáže a při poskytování ostatních služeb ze strany
společnosti Aptec production s.r.o., IČ 070 22 379, se sídlem U
sladovny 425, 671 25 Hodonice, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 105701 (dále jen také
„Aptec“ nebo „dodavatel“) obchodním partnerům Aptec u.
Obchodními partnery se míní podnikatelé (dále jen také „smluvní
partner“ nebo „smluvní partneři“) (společně také jen „smluvní
strany“).

1.2 Tyto OP se nevztahují na smluvní vztahy mezi Aptec a
spotřebiteli. Uzavřením smlouvy smluvní partner prohlašuje, že
není spotřebitelem a smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské
činnosti. V případě, že by prohlášení dle předchozí věty nebylo
pravdivé, je smluvní partner povinen oznámit nám takovou
skutečnost bez prodlení. V případě podle předchozí věty má Aptec
právo od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit, a to i bez
ohledu na rozsah jejího splnění a i bez toho, aby předtím
smluvní partner splnil svou oznamovací povinnost.

1.3 Uzavřením smlouvy bere smluvní partner na vědomí a souhlasí,
že bez předchozího písemného souhlasu Aptecu není oprávněn na
třetí strany platně postoupit nebo jinak převést či ve prospěch
třetích stran zastavit jakákoli práva či pohledávky vůči Aptec
u, která mu ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknou.

1.4 Součástí smluvního vztahu, který je uzavírán mezi Aptecem a
jeho smluvními partnery, jsou vždy tyto OP. Není-li ve smlouvě
(pojem smlouva def. níže) písemně upravena jiná úprava odlišná
od těchto OP, popř. písemně specifikováno, že pro příslušnou
smlouvu platí nebo neplatí určité ustanovení OP, platí pro
smluvní vztah celé znění OP.

1.5 Změna ustanovení odchylných od znění OP musí být vždy v
písemné formě a odsouhlasena oběma smluvními stranami; totéž
platí o případných dohodách smluvních stran o odchýlení se od
požadavku písemné formy. Pokud tomu tak není, odchylná
ustanovení uvedená ve smlouvě, popř. obchodních podmínkách
smluvního partnera neplatí.

1.6 Použití obchodních podmínek smluvního partnera nebo třetích
stran (dále jen „jiné obchodní podmínky“) na vzájemné závazky
smluvních stran se vylučuje, a to bez nutnosti jakéhokoli
dalšího jednání ze strany Aptecu; to neplatí, pokud s odkazem na
toto ustanovení OP použití jiných obchodních podmínek Aptec
výslovně písemně připustí. Zahrnutí jiných obchodních podmínek
či odvolávek na ně do jakéhokoli dokumentu vedoucího k uzavření
smlouvy se považuje v tomto ohledu za neúčinné. Podmínky
INCOTERMS 2000 nejsou považovány za jiné obchodní podmínky a
odkazy Aptecu na ně jsou pro smluvní vztah závazné.

1.7 vylučuje se též použití zvyklostí či předchozí praxe stran,
která je v rozporu s těmito OP.

1.8 Souhlas s použitím těchto OP se uplatní i na další smlouvy
uzavírané mezi Aptec a smluvním partnerem, které věcně spadají
pod tyto OP, a to i bez nutnosti výslovného zahrnutí těchto OP
či odkazu na ně do takovýchto budoucích smluv. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že dojde-li k budoucí aktualizaci OP,
budou se aplikovat ve verzi, která byla aktuální ke dni uzavření
příslušné smlouvy.

1.9 Tyto OP jsou veřejně dostupné na adrese www.Aptec.international.

2.1 Nabídky

Nabídky Aptecu jsou až do písemného potvrzení objednávky ze
strany Aptecu nezávazné. Aptec je kdykoli oprávněn s uvedením
důvodu či bezdůvodně od sjednávání smlouvy odstoupit, aniž by
byl povinen hradit druhé straně jakoukoliv škodu, a to až do
okamžiku uzavření smlouvy. Použití § 1729 občanského zákoníku se
vylučuje. Informace o službách a produktech Aptecu uvedené v
katalozích, cenících, brožurách, firemních informačních
materiálech, prospektech, oznámeních na veletrzích, v
oběžnících, reklamním vysílání nebo jiných médiích jsou
nezávazné, nejsou-li výslovně a písemně prohlášeny za smluvní obsah.

2.2 Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází okamžikem přijetí návrhu smlouvy
druhou stranou. K přijetí návrhu dochází písemným potvrzením
nabídky Aptec u ze strany smluvního partnera; písemným
potvrzením objednávky smluvního partnera ze strany Aptecu;
uzavřením písemné smlouvy se smluvním partnerem, dodávkou
předmětu koupě nebo poskytnutím služby ze strany Aptecu (dále
jen „smlouva“).

3.1 Cena zahrnuje všechny náklady dle sjednaného obsahu smlouvy,
není-li ve smlouvě nebo OP uvedeno jinak. Cena je uvedena bez
platné zákonné daně z přidané hodnoty (DPH).

3.2 Není-li cena uvedena přímo ve smlouvě, platí cena uvedená v
ceníku Aptecu platném pro příslušné období. Informace z
aktuálního ceníku Aptecu je součástí sjednávání zakázky se
smluvním partnerem.

3.3 Aptec je oprávněn i po uzavření smlouvy jednostranně upravit
dohodnutou smluvní cenu v případě, že se změní okolnosti, za
kterých byla smlouva uzavřena – viz 3.4 (cenová doložka) a 3.5
(měnová doložka) těchto OP.

3.4 Zvýší-li se vstupní cena hlavních surovin u subdodavatelů v
době od uzavření smlouvy do termínu dodání produktu (montáže) o
více než 15 %, je Aptec oprávněn zvýšit sjednanou cenu produktu
v návaznosti na růst ceny hlavních surovin na produktu. Není-li
ve smlouvě uvedeno či specifikováno jinak, za hlavní surovinu je
považováno železo. Upravená cena je vůči smluvnímu partnerovi
účinná dnem doručení oznámení o této úpravě.

3.5 Jelikož jsou produkty Aptecu vyráběny převážně v zahraničí a
ceny dodávek jsou závislé na kurzu Eura (EUR), je Aptec
oprávněn za situace, je-li cena ve smlouvě uvedena v české měně
(CZK) a zvýší-li se po uzavření smlouvy kurz české měny ve
vztahu k měně Euro (EUR) o více než 10 % oproti příslušnému
kurzu v den uzavření smlouvy, zvýšit cenu za produkt tak, aby
částka v české měně odpovídala změně příslušného kurzu. Pro
stanovení kurzovního poměru je rozhodný příslušný kurz vyhlášený
ČNB (devizový střední kurz) v den uzavření smlouvy a den
uskutečnění platby v hotovosti či v den podání příkazu k úhradě
při platbě převodem z účtu ze strany smluvního partnera.

3.6 Je-li udělena zakázka bez předchozí nabídky nebo provedeny
služby ze strany Aptecu, které byly sjednány dodatečně, je
smluvní partner povinen uhradit odměnu dle platného ceníku,
není-li sjednáno jinak.

3.7 Je-li sjednána periodicky účtovaná odměna (např. za servis
nebo údržbu) (dále jen „periodicky účtovaná odměna“) a není-li
splatnost odměny uvedena ve smlouvě, je odměna splatná ročně
dopředu, ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku.
Začíná-li nebo končí-li plnění dle smlouvy během roku, náleží
Aptecu poměrná část roční odměny. Je-li periodicky účtovaná
odměna sjednána na delší období, je Aptec oprávněn tuto odměnu
zvýšit v závislosti na indexu spotřebitelných cen vyhlášeném
Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to
vždy s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž bude takové vyhlášení oficiálně učiněno. Měsíc, ve kterém
byla smlouva s periodicky účtovanou odměnou sjednána, platí jako
výchozí základ. Není-li index spotřebitelských cen publikován,
použije se na jeho místě takový, který z něj vychází nebo mu
nejvíce odpovídá. Aptec je dále oprávněn přizpůsobit periodicky
účtovanou odměnu z důvodů uvedených v bodu 3.3 těchto OP.

3.8 Náklady na jízdné, diety a na přenocování i na balení se u
periodicky účtované odměny fakturují zvlášť. Doba strávená na
cestě ke smluvnímu partnerovi a zpět platí jako pracovní.

3.9 Je-li smluvní partner v prodlení s platbou za poskytnutá
plnění o více než 30 dní, je Aptec oprávněn zastavit plnění svých
povinností vůči smluvnímu partnerovi až do zaplacení dlužné
splatné platby smluvním partnerem a/nebo uplatnit přiměřené
prodloužení dodací lhůty u všech ostatních plnění; Aptec je dále
oprávněn požadovat úhradu za již provedená plnění (i částečná) u
jiných smluv se stejným smluvním partnerem (tzv. okamžité
zesplatnění pohledávek Aptecu) a/nebo uplatnit své právo na
odstoupení od předmětné smlouvy, u které došlo k prodlení s
úhradou platby. Rozdílně od § 1913 občanského zákoníku se
sjednává, že Aptec je oprávněn pozastavit nebo odepřít plnění
dle smlouvy nebo z jiného právního důvodu, případně i od ní
odstoupit i tehdy, pokud dluh druhé strany vzniklý ze stejného
nebo jiného právního důvodu nebyl splněn řádně a včas.

4.1 Zavázal-li se Aptec smlouvou k dodávce produktu, montáž
produktu se neprovádí. Aptec je povinen dodat produkt stanovený
ve smlouvě.

4.2 Přeje-li si smluvní partner montážní úkon nad rámec původně
sjednaného, je smluvní partner povinen uhradit náklady na montáž
dle ceníku, není-li písemně dohodnuto jinak.

4.3 Je-li smlouvou sjednána dodávka produktu a jeho montáž, jsou
náklady na montáž zahrnuty do sjednané ceny. V případě sjednání
záruky zahrnuje oprava/výměna produktu v tomto případě i náklady
na dopravu a montáž produktu.

4.4 Náklady za skladování materiálů nutných k poskytnutí plnění
v jiném místě než u Aptecu nese smluvní partner.

4.5 Není-li uvedeno ve smlouvě jinak, náklady na balení a jejich
odbornou likvidaci jsou obsaženy v ceně. Náklady za odbornou
likvidaci i náklady na materiál / odpady, které vznikají během
poskytování plnění v místě jiném než u Aptecu, nese smluvní partner.

5.1 Dodací lhůty Aptecu jsou závazné, pokud jsou sjednány ve
smlouvě. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, začíná lhůta, v
níž má být plněno, běžet ode dne uzavření smlouvy.

5.2 Dodávka zboží je Aptecem splněna a nebezpečí škody na
smluvního partnera přechází v případě výslovně sjednaného
osobního odevzdání zboží Aptecem přímo smluvnímu partnerovi
okamžikem předání produktu smluvnímu partneru proti podpisu na
dodacím listu (osobní odběr), popř. protokolu o převzetí a
předání (u produktu s montáží) ve smlouvou sjednaném místě;
není-li výslovně sjednáno osobní dodání a převzetí, pak je
dodávka splněna a nebezpečí škody na smluvního partnera přechází
předáním produktu prvnímu dopravci k přepravě pro smluvního
partnera.

5.3 Není-li Aptec povinen dodat produkt v místě určeném ve
smlouvě, popř. určeným způsobem (dopravci), je smluvní partner
povinen produkt převzít v místě sídla Aptecu. Povinnost dodat
produkt je v tomto případě splněna v okamžiku, kdy Aptec umožní
smluvnímu partneru nakládat s produktem na této adrese a
oznámí-li smluvnímu partnerovi, že produkt je připraven k
expedici. Tímto okamžikem přechází na smluvního partnera
nebezpečí škody na produktu.

5.4 Je-li předání nebo odeslání produktu na přání smluvního
partnera opožděno, je Aptec oprávněn účtovat skladné ve výši 0,5
% ceny produktu za každý započatý měsíc od data oznámení
připravenosti k odeslání. Skladné je omezeno do celkové výše 10
% smluvní ceny produktu, pokud nejsou prokázány vyšší náklady.
Smluvní partner je povinen skladné na vyžádání uhradit.

5.5 Vyplývá-li ze smlouvy, že smluvní partner je povinen splnit
určité povinnosti ještě před dodáním produktu / montáží (např.
předat Aptecu podklady, plány, nákresy potřebné k výrobě
produktu, příslušná povolení a schválení, uhradit cenu), začíná
lhůta k dodání zboží běžet teprve ode dne splnění těchto
povinností. Aptec není povinen splnit tyto povinnosti, není-li
ve smlouvě uvedeno jinak.

5.6 Dojde-li po sjednání smlouvy z jakýchkoliv důvodů ke změně
nebo doplnění smlouvy a není-li smluvena nová doba dodání, běží
nová dodací lhůta od počátku ve stejném rozsahu.

5.7 Bude-li Aptecu bráněno ve splnění závazků vznikem
nepředvídatelných nebo neodvratitelných a Aptecem nezaviněných
okolností, úředními opatřeními a zásahy, problémy s energetickým
zásobováním, výpadkem těžko nahraditelných subdodavatelů,
stávkou, postižením dopravních cest, prodlevou při celním
odbavování nebo vyšší mocí, prodlužuje se dodací lhůta v
přiměřeném rozsahu. Přitom je nerelevantní, zda tyto okolnosti
nastanou u Aptecu samotného nebo u některého z jeho dodavatelů
nebo subdodavatelů. Aptec je povinen smluvního partnera
neprodleně informovat o této překážce a předpokládaném době
nemožnosti plnění. Nárok smluvního partnera na náhradu škody se
vylučuje.

5.8 Brání-li splnění smlouvy překážka nezaviněná Aptecem, kterou
nebylo možno předvídat a která nastala nezávisle na vůli Aptecu,
a kterou není možno ani při vynaložení přiměřeného úsilí a
prostředků překonat, smlouva se ruší od počátku. Nárok smluvního
partnera na náhradu škody se vylučuje.

5.9 V případě, že bylo ze strany Aptecu již částečně nebo
předběžně plněno, je Aptec oprávněn vyúčtovat toto částečné,
popř. předběžné plnění. Je-li sjednáno dodání na odvolávku,
platí předmět plnění nejpozději šest měsíců po objednání za
vyžádaný odvolávkou.

5.10 Smluvní partner je povinen akceptovat předčasné nebo
zpožděné dodávky v časové toleranci, která je v obchodních
vztazích v tomto odvětví běžná. Částečné dodávky jsou přípustné.

6.1 Zasílání, nakládání a vykládání i přeprava jsou prováděny
vždy na nebezpečí smluvního partnera

6.2 Smluvní partner schvaluje každý vhodný způsob zásilky. Volba
přepravní cesty a dopravního prostředku náleží Aptecu.

6.3 Pojištění přepravy se uzavírá jen na písemnou žádost
smluvního partnera.

6.4 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je Aptec oprávněn si
nechat od smluvního partnera před zasláním produktu uhradit
balné, poštovné a kupní cenu, popř. kupní cenu dobírkou, pokud
se zhorší majetkové poměry smluvního partnera nebo se překročí
úvěrový limit sjednaný s Aptecem.

7.1 Cílem Aptecu je odstranit všechny zjištěné vady co nejdříve
a ke spokojenosti smluvního partnera.

7.2 Aptec odpovídá za vadu, kterou má produkt v okamžiku, kdy
přechází nebezpečí škody na produktu na smluvního partnera,
popř. je způsobena porušením povinností při montáži produktu ze
strany Aptecu.

7.3 Aptec neodpovídá za vady zboží, které smluvní partner musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

7.4 Byly-li použity podle smlouvy při výrobě produktu věci a
podklady (plány, nákresy atd.) předané smluvním partnerem,
neodpovídá Aptec za vady produktu, které byly způsobeny použitím
těchto věcí, jestliže Aptec nemohl ani při vynaložení dostatečné
péče odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu produktu, nebo na
tuto nevhodnost smluvního partnera písemně upozornil, avšak
smluvní partner trval na jejich použití.

7.5 Smluvní partner je povinen prohlédnout produkt podle
možností co nejdříve, nejpozději do 3 týdnů, po přechodu
nebezpečí škody na produktu. Je-li mezi stranami sjednaná
přejímka produktu za přítomnosti obou smluvních stran, není
možno uplatnit vady, které bylo možno při přejímce zjistit.
Prohlídka zboží musí být v každém případě provedena a zjištěné
vady reklamovány před jakýmkoli dalším zpracováním dodaného
produktu nebo jeho smíšením nebo spojením s jinou věcí;
reklamace musí obsahovat přesný popis zjištěných vad a musí být
podána písemně doporučenou poštou a současně faxem nebo
elektronicky (e-mail).

7.6 Zjistí-li smluvní partner vady na produktu, je povinen o tom
bezodkladně písemně informovat Aptec.

7.7 Smluvní partner je povinen prokázat existenci vady v době
přechodu nebezpečí na produktu, okamžik zjištění i včasnost
reklamace.

7.8 Aptec odstraní vadu produktu, projeví-li se ve lhůtě 24
měsíců u movitých věcí (produkt a montáž produktu, je-li
sjednána) a 36 měsíců u nemovitostí, není-li sjednáno jinak
(dále jen „záruka“). Lhůta počíná běžet ode dne dodání produktu.
V případě prodlení smluvního partnera s peněžitým plněním,
zejména se zaplacením ceny produktu okamžikem, kdy prodlení
nastane, záruka končí. Aplikace § 2108 občanského zákoníku se
tímto vylučuje.

7.9 Záruka je vyloučena, pokud se technická zařízení (např.
přívody potrubí, kabeláž, sítě) u smluvního partnera nutná pro
zapojení produktu nenacházejí v technicky bezvadném a
provozuschopném stavu nebo nejsou kompatibilní s produkty
Aptecu. Dle domluvy je možno tato technická zařízení
zkontrolovat ze strany Aptecu za předem sjednanou odměnu.

7.10 Záruka je dále vyloučena v případech vad vzniklých:
neodbornou manipulací nebo nepřiměřenou zátěží, pokud nebyly
dodržovány zákonné nebo Aptecem vydané předpisy k obsluze a
instalaci; dále pokud byl předmět dodávky zhotoven na základě
zadání (plány, nákresy atd.) smluvního partnera a vada je
zapříčiněna chybou v tomto zadání smluvního partnera; dále
případně chybné montáže nebo zprovoznění smluvním partnerem nebo
třetími osobami; při přirozeném opotřebení produktu; při škodách
při přepravě; při nesprávném skladování; při podmínkách bránící
funkci (např. nedostatečné napájení proudem), chemických,
elektrochemických nebo elektrických vlivech, při neprováděné
nutné údržbě nebo při špatné údržbě produktu a při pozdějších
změnách na předaném produktu nebo jeho dílech ze strany
smluvního partnera nebo třetí osoby bez písemného souhlasu Aptecu.

7.11 Závady v rámci záruky jakéhokoliv druhu musí být neprodleně
(nejpozději do 3 týdnů od zjištění závady) písemně vytknuty
Aptecu od zjištění těchto závad. Pokud nejsou písemně vytknuty v
této lhůtě, nároky ze záruky zanikají.

7.12 Reklamace v písemné formě a reklamovaný produkt musí být
doručen do sídla Aptecu. V reklamačním dopisu je povinen smluvní
partner co nejpřesněji popsat závadu na produktu. Zaslání tam i
zpět nebo vrácení produktu je prováděno na nebezpečí smluvního
partnera.

7.13 Není-li předání reklamovaného produktu v sídle Aptecu
možné, strany jsou povinny dohodnout si místo opravy závady
(např. v případě zabudování produktu v tomto místě).

7.14 Pokud o to Aptec požádá a je-li to možné, nesmí smluvní
partner po uplatnění reklamace až do ukončení reklamačního
řízení bez souhlasu prodávajícího s produktem, kterého se
reklamace týká, disponovat.

7.15 Po převzetí reklamace si strany sjednají lhůtu pro
odstranění závady. Tato lhůta se sjednává přiměřeně dle
závažnosti vytčené vady a může být prodloužena ze strany Aptecu
pouze v odůvodněných případech (závada je vážnějšího charakteru
než původně předpokládaná, pro opravu je potřeba dodat náhradní
díly s delší dobou dodání atd.).

7.16 Aptec je oprávněn provést nebo nechat provést jakoukoliv
kontrolu, kterou uzná za nutnou pro zjištění závady a možnosti
její opravy. Pro případ, že z této kontroly vyplyne, že Aptec
nenese odpovědnost za závadu, je smluvní partner povinen nést
náklad na tuto kontrolu za přiměřenou odměnu, jakož i veškeré
další náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním vad (např.
přeprava, přivezení, odvoz, cestovné). Na žádost Aptecu je
smluvní partner povinen bezplatně poskytnout potřebný personál.

7.17 V případě vady produktu je Aptec povinen tuto vadu
odstranit, a to dodáním náhradního produktu za vadný produkt,
opravou vadného produktu, nebo přiměřenou slevou z ceny
produktu. Způsob odstranění vady se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

7.18 V případě, že se jedná o vadu, která smlouvu porušuje
podstatným způsobem, má smluvní partner právo na odstoupení od
smlouvy. V případě, že se jedná o odstranitelnou vadu, která
smlouvu porušuje nepodstatným způsobem, a Aptec neodstraní vadu
ani v přiměřené dodatečné lhůtě, má smluvní partner právo od
smlouvy odstoupit.

7.19 Produkty Aptecu jsou konformní s CE a testovány TÜV. Aptec
neodpovídá za škody vzniklé tím, že komponenty předávací stanice
dálkového vytápění Aptecu, které podle dodavatele jsou konformní
s CE, neobsahují subkomponenty konformní s CE. Odpovědnost
Aptecu za veškeré škody z toho vzniklé je vyloučena.

7.20 Aptec odpovídá za chybný výpočet tepelného množství na
základě Aptecem dodaného vadného měřidla tepla jen v případě
úmyslného zavinění. Odpovědnost za škodu je limitována max.
částkou 50.000 Kč za celou zakázku.

8.1 Není-li doba splatnosti sjednána ve smlouvě, činí 14 dnů od
doručení faktury smluvnímu partnerovi.

8.2 Platba ze strany smluvního partnera je včasná, pokud jí
Aptec může disponovat (je-li předána v hotovosti nebo připsána
na účet). Doplňkové údaje k platbě, např. na dokladech k
převodu, jsou nezávazné.

8.3 Při prodlení smluvního partnera s platbou se sjednává úrok z
prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý den
prodlení. Účelné a nutné náklady vzniklé prodlením s úhradou
platby (např. náklady za každý upomínkový dopis sepsaný Aptecem
kromě prvního ve výši 500 Kč, náklady za právní zastoupení dle
advokátního tarifu) je oprávněn Aptec požadovat od smluvního
partnera, který je v prodlení. Smluvní partner je povinen Aptecu
úrok z prodlení a vynaložené náklady na vyžádání uhradit.

8.4 Uplatnění a zaplacení úroků z prodlení nevylučuje právo
Aptecu na náhradu škody vzniklé neplněním peněžitého dluhu
smluvního partnera. Aplikace § 1971 občanského zákoníku se tímto
vylučuje.

8.5 Závěrečné a částečné závěrečné faktury nesmí obsahovat
výhradu ohledně dodatečných pohledávek za poskytnutá plnění.
Výhrady přesto učiněné jsou neplatné.

9.1 Uplatnění zadržovacího práva a námitky nesplnění smlouvy
smluvním partnerem při domnělých vadách je vyloučeno. Zápočet
pohledávek nebo nároků na snížení cen smluvním partnerem je
přípustné jen tehdy, pokud bylo o pohledávce pravomocně
rozhodnuto v rámci soudního řízení nebo byla písemně uznána
Aptecem, jinak není smluvní partner oprávněn své pohledávky za
Aptecem započítat proti pohledávkám Aptecu za ním.

9.2 Smluvní partner není oprávněn postoupit pohledávky za
Aptecem a práva ze smluvního vztahu s Aptecem bez písemného
souhlasu Aptecu.

9.3 Rozdílně od ustanovení § 1986 občanského zákoníku se
sjednává, že Aptec je oprávněn pro započtení proti pohledávce
smluvního partnera, kterou smluvní partner nabyl od třetí osoby,
použít veškeré pohledávky, které Aptec měl v době, kdy mu bylo
oznámeno nabytí pohledávky smluvním partnerem, proti všem
ostatním předcházejícím věřitelům této pohledávky. K započtení
pohledávky dle této smlouvy dochází písemným oznámením
Dodavatele odeslaným objednateli. Oznámení bude obsahovat
započítávanou částku a okolnosti započtení. Smluvní strany se
výslovně dohodly na vyloučení možnosti smluvního partnera
jednostranně započíst své pohledávky vůči Aptecu, které by jinak
byly způsobilé k započtení. V souladu s výše uvedeným ujednáním
není smluvní partner oprávněn k započtení, zadržení, anebo
snížení splátek a ostatních plateb spojených se smlouvou, a to
ani v případě, že jsou uplatňována práva z odpovědnosti za vady
nebo jiné protipohledávky. Tento odstavec zůstává účinný i po
odstoupení od této smlouvy nebo jejím jiném zrušení.

9.4 Rozdílně od ustanovení § 1932 a § 1933 občanského zákoníku
se sjednává následující:
– Platby došlé od objednatele může Aptec použít na úhradu svých
pohledávek za smluvním partnerem, a to v tomto pořadí:
– příslušenství pohledávky, smluvní pokuty, náklady na vymáhání
všech svých nároků vůči smluvnímu partnerovi, zejména nároků na
náhradu škody, ušlý zisk, na vydání bezdůvodného obohacení apod.
– pohledávky na splacení ceny díla.

9.5 Má-li být Aptecu splněno týmž smluvním partnerem několik
dluhů z různých smluvních vztahů a není-li smluvním partnerem
jako dlužníkem nejpozději při plnění určeno, na který dluh
plnění poskytuje nebo jde o určení nesrozumitelné, může Aptec
jako věřitel přijaté plnění použít na úhradu dluhů smluvního
partnera, jejichž splnění není zajištěno nebo je nejméně
zajištěno, a to ze kteréhokoliv smluvního vztahu dle výše
uvedeného pořadí. § 1932 a § 1933 občanského zákoníku se nepoužijí.

9.6 Aptec je vždy oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných i
nesplatných pohledávek za smluvním partnerem na jakékoliv
splatné i nesplatné pohledávky smluvního partnera, a to i v
případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se
vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení.

9.7 Odchylně od ustanovení § 1982 odst. 1 občanského zákoníku a
§ 1987 občanského zákoníku platí, že:
– Aptec je oprávněn započíst proti pohledávkám smluvního
partnera i své pohledávky, jejichž splnění nemá ještě právo
požadovat;
– Aptec je oprávněn své pohledávky započíst i proti pohledávkám
smluvního partnera, které doposud není oprávněn plnit;
– Aptec je oprávněn použít k započtení i své nejisté a/nebo
neurčité pohledávky.

9.8 Ustanovení § 1990 občanského zákoníku se neaplikuje a
smluvní partner nemá nárok na náhradu škody vzniklé mu tím, že
plnění v důsledku započtení na určeném místě nezíská, nebo že na
určeném místě nemůže plnit, a Aptec smluvnímu partneru za
jakoukoliv takovouto škodu neodpovídá.

10.1 Vlastnické právo k dodanému zboží zůstává Aptecu až do
okamžiku plného uhrazení jeho ceny (platí datum přijetí platby)
a případných dalších pohledávek smluvního partnera.

10.2 Smluvní partner je oprávněn nakládat s produktem
podléhajícím výhradě vlastnického práva jen pro svou potřebu a
nesmí je dále zcizovat či dát do zástavy třetí osobě.

10.3 Pokud by v mezidobí došlo ke zcizení produktu (zpracování
atd.), smluvní partner je povinen postoupit Aptecu své nároky
vůči třetí osobě (např. z přeprodeje vůči svému odběrateli). O
tomto postoupení je smluvní partner povinen informovat třetí
stranu. Na výzvu musí poskytnout Aptecu všechny podklady a
informace potřebné k uplatnění postoupených pohledávek a nároků.
Náklady vzniklé uplatněním práv Aptecu z výhrady vlastnictví
jdou k tíži smluvního partnera.

10.4 Aptec je oprávněn požadovat okamžité vydání dodaného, ale
ještě nezaplaceného zboží, pokud smluvní partner neplní včas a
zcela své platební povinnosti nebo pokud je na majetek smluvního
partnera vyhlášeno insolvenční řízení, popř. bylo zamítnuto
kvůli nedostatku majetku, dále pak pokud smluvní partner zastaví
své platby nebo se pokouší uzavřít se svými věřiteli mimosoudní
vyrovnání. Zpětvzetí zboží ze strany Aptecu se nepovažuje za
odstoupení od smlouvy, leda by to bylo zvlášť písemně ujednáno.
Při zpětvzetí zboží dodaného s výhradou vlastnictví zůstává
právo Aptecu na požadování náhrady škody kvůli neuhrazení platby
nedotčeno.

10.5 Aptecu náleží k zajištění jeho pohledávek z jakéhokoli
vztahu se smluvním partnerem právo zadržet výrobky a zboží až do
vyrovnání veškerých splatných pohledávek z jakéhokoli
závazkového vztahu se smluvním partnerem. K uplatnění tohoto
práva je zmocněn ke vstupu do objektu, který smluvní partner
používá pro svou podnikatelskou činnost, a k odebrání
vyhrazeného produktu.

11.1 Smluvní partner odpovídá za to, že případnými konstrukčními
údaji, nákresy, modely nebo jinými specifikacemi předanými do
výroby nebudou zasažena práva třetích osob. Smluvní partner je
povinen kontrolovat konstrukční údaje, nákresy, modely, jiné
specifikace, podklady aj. na případně existující práva duševního
vlastnictví třetích osob. Bude-li vznesen vůči Aptecu nárok
kvůli porušení takovéhoto práva, smluvní partner je povinen
podniknout všechny kroky, kterými by Aptec ochránil a nahradí mu
veškeré finanční náklady a škody, které mu vzniknou uplatněním
práv třetích osob.

11.2 Software, prováděcí podklady (např. plány, nákresy a jiné
technické podklady) patřící Aptecu zůstávají stejně jako vzory,
katalogy, prospekty, ilustrace apod. duševním vlastnictvím
Aptecu a požívají autorskoprávní ochrany a ochrany průmyslových
práv. Každé rozmnožování, rozšiřování, napodobení, zpracování
nebo zhodnocení apod., které není výslovně dovoleno, je nepřípustné.

12.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o
existenci mezi nimi uzavíraných smluv a plnění poskytovaného v
souvislosti s nimi a nezveřejňovat ve svých reklamních
materiálech informace o obchodním vztahu mezi smluvními stranami
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

12.2 Smluvní strany se zavazují nezpřístupňovat třetím stranám
žádné dokumenty (včetně, bez omezení, vzorů, vzorků,
výkresů, konkrétních popisů produktů nebo postupů) a uchovávat
je tak, aby se zamezilo přístupu třetích stran k nim. Tím není
dotčeno naše právo prezentovat naše zboží v rozsahu, v jakém
nezahrnuje informace z Vašich dokumentů.

12.3 Smluvní strany se zavazují nakládat s veškerými neveřejnými
obchodními a technickými materiály a informacemi druhé smluvní
strany, o jejichž obsahu se dozví v souvislosti s obchodním
vztahem mezi smluvními stranami, jako s obchodním tajemstvím
příslušné smluvní strany. Každá ze smluvních stran je povinna
zavázat své subdodavatele v rozsahu ustanovení předchozí věty.

12.4 Smluvní strany se zavazují ochraňovat a zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích druhé smluvní strany a tyto
zpracovávat výhradně pro účely administrace vzájemného smluvního
vztahu v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

14.1 Tyto OP jsou součástí uzavřené smlouvy.

13.1 Od smlouvy lze odstoupit v případech uvedených v kogentních
ustanoveních občanského zákoníku, z důvodů uvedených ve smlouvě
nebo OP a v případě vstupu druhé smluvní strany do insolvenčního
řízení, popř. pokud je insolvenční řízení zamítnuto pro
nedostatek majetku.

13.2 Aptec je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, není-li
dodávka produktu možná z důvodu na straně smluvního partnera a
prodlení přetrvává i po dodatečné lhůtě nebo nedodrží-li smluvní
partner svůj zákonný nebo smluvní závazek vůči Aptecu, dále pak
v případě, pokud existují důvodné pochybnosti týkající se bonity
smluvního partnera a tento ani na žádost Aptecu neposkytne
zálohu, popř. jistotu před poskytnutím plnění ze strany Aptecu.

13.3 Odstoupení musí být učiněno písemně a adresováno na adresu
smluvní strany, která je uvedena ve smlouvě. Je-li uvedeno
vícero adres, je rozhodující sídlo smluvní strany.

13.4 Právní vztahy mezi Aptecem a smluvními partnery se řídí
právním řádem České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

13.5 Pokud budou OP, smlouva nebo jiné související dokumenty
vyhotoveny vedle české verze i v jiné jazykové mutaci nebo budou
vyhotoveny dvojjazyčně, je vždy rozhodující verze v českém jazyce.

13.6 Pokud by se v případných sporech smluvních stran nepodařilo
dosáhnout řešení smírnou cestou, jsou příslušné k rozhodování
české soudy. Místně příslušným v rozhodování sporů v I. stupni
se sjednává Okresní soud ve Znojmě, v případě příslušnosti
krajských soudů Krajský soud v Brně.

13.8 Není-li uvedeno jinak, písemná forma je dodržena, je-li
provedena prostřednictvím e-mailu, doporučenou poštou,
prostřednictvím osobního doručení nebo kurýrní služby. Je-li ve
smlouvě uvedena odpovědná osoba, musí být listiny adresovány
této osobě. Písemná komunikace je považována za doručenou v
případě (a) komunikace prostřednictvím e-mailu přijetím osobního
potvrzení druhé smluvní strany o doručení zprávy, (b) osobního
doručení nebo prostřednictvím kurýrní služby přijetím potvrzení
příjemce o doručení, a (c) doručení doporučenou poštou dnem
uvedeným na potvrzení o doručení.

13.9 V případě dodržení písemné formy doručení platí, že druhá
strana souhlasí s obsahem doručených písemností, pokud se do 14
dnů od jejich obdržení proti nim neohradí.

13.10 Změny obchodní firmy, sídla, právní formy, odpovědné
osoby, místa plnění nebo jiných relevantních informací jsou
strany povinny druhé straně neprodleně písemně oznámit.
Nejsou-li tyto změny druhé straně oznámeny, vychází se z
informací uvedených ve smlouvě.

13.11 Pokud při použití způsobu komunikace smluvní strana obdrží
nečitelné nebo neúplné dokumenty, je povinna druhou smluvní
stranu o této skutečnosti bezodkladně (do tří pracovních dnů)
písemně informovat a do doby, než obdrží odpověď, nesmí na
základě takovýchto dokumentů jednat.

13.12 V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo smlouvy,
je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným,
neovlivní to (v maximálním možném rozsahu přípustném podle
příslušných právních předpisů) platnost a vymahatelnost
zbývajících ustanovení OP nebo smlouvy. Aptec a smluvní partner
se v takových případech zavazují nahradit neplatné nebo
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným,
které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy
přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být
nahrazeno.

13.13 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.01.2018

Aptec production s.r.o.

Geltungsbereich der AGBs von Aptec production s.r.o.

Aptec AGB: Version 2022/2023 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB,
Version 2018-09/V1) gelten für die Erbringung von Leistungen
durch die Firma Aptec production s.r.o. (im Folgenden: Aptec.)
bei Rechtsgeschäften mit Unternehmern (im Folgenden:
Vertragspartner bzw. Auftraggeber (AG) genannt).

1.2 Aptec erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf Grundlage
dieser AGB. Diese gelten auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie
Bezug genommen wird. Abweichende Bestimmungen des
Vertragspartners haben keine Gültigkeit.

1.3 Mit Bestellung bzw. Erteilung eines Auftrages erklärt sich
der Vertragspartner mit diesen AGB einverstanden und ist an sie
gebunden.

1.4 Änderungen, Nebenabreden, Vorbehalte und Ergänzungen zu
diesen AGBs bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
Dies gilt auch für die Vereinbarung des Abgehens der
Schriftform. Es wird festgehalten, dass mündliche Nebenabreden
nicht bestehen.

Die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande
gekommen ist (Auftragsbestätigung).

Begriffsbestimmung:

AN = Auftragnehmer / Lieferant / Aptec

AG = Auftraggeber / Besteller / Kunde / Vertragspartner

1. Angebote

Von Aptec sind freibleibend und unverbindlich. Die in Katalogen,
Preislisten, Broschüren, Firmeninformationsmaterial, Prospekten,
Anzeigen auf Messeständen, in Rundschreiben, Werbeaussendungen
oder anderen Medien angeführten Informationen über die
Leistungen und Produkte von Aptec sind unverbindlich, soweit
diese nicht ausdrücklich und schriftlich zum Vertragsinhalt
erklärt werden.

2. Angebote und Vertragsschluss

Angebote oder Bestellungen des Vertragspartners nimmt Aptec
durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Lieferung des
Kaufgegenstandes oder durch Erbringung der Leistung an.

3. Preise

3.1 Die Preise beinhalten alle Kosten und Nebenkosten für die
erforderlichen Lieferungen und

3.2 Leistungen einschließlich aller Kosten für Löhne und
Nebenleistungen die zur termin- und vertragsgemäßen
Leistungserbringung erforderlich sind. Die Preise verstehen sich
exklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwert-
/Umsatzsteuer (Nettopreise). Aptec stellt dem AG bei
Auftragsverhandlung seine Preisliste vor. Wenn der AG diese
Preise nicht ausdrücklich ablehnt, gelten diese Preise zusammen
mit der Auftragsbestätigung als vereinbart.

3.3 Aptec ist berechtigt, ein höheres als das vereinbarte
Entgelt oder den Kaufpreis zu verlangen, wenn sich die im
Zeitpunkt der Auftragserteilung bestehenden
Kalkulationsgrundlagen, so etwa Rohstoffpreise, der Wechselkurs
oder Personalkosten nach Abschluss des Vertrages ändern.
(periodisch verrechenbares Entgelt)

3.4 Wird ein Auftrag ohne vorheriges Angebot erteilt oder werden
Leistungen durchgeführt, welche nicht ausdrücklich im Auftrag
enthalten waren, so kann Aptec jenes Entgelt geltend machen, das
ihrer Preisliste oder ihrem üblichen Entgelt entspricht.

3.5 Ist der Vertragspartner mit einer aus dem Vertragsverhältnis
oder einer sonstigen Zahlungspflicht gegenüber Aptec im Verzug,
ist Aptec unbeschadet sonstiger Rechte berechtigt, seine
Leistungspflicht bis zur Zahlung durch den Vertragspartner
einzustellen und/oder eine angemessene Verlängerung der
Lieferfrist in Anspruch zu nehmen; sämtliche offenen Forderungen
aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften fällig zu stellen und
allenfalls gelieferte Gegenstände wieder abzuholen, ohne dass
dies den Vertragspartner von seiner Leistungspflicht entbindet.
Ein Rücktritt vom Vertrag durch Aptec liegt durch diese
Handlungen nur vor, wenn dieser ausdrücklich erklärt wurde.

3.6 sollte ein periodisch verrechenbares Entgelt, etwa für
Service- oder Wartungsleistungen vereinbart werden, ist dieses
jährlich am Beginn eines Kalenderjahres fällig. Beginnt oder
endet der Vertrag während eines Jahres, so steht dieses Entgelt
Aptec anteilig zu. Dieses Entgelt ist wertgesichert nach dem
Verbraucherpreisindex 2005, wobei der Monat, in dem der Service-
oder Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, als Ausgangsbasis
dient. Wird der VPI 2005 nicht mehr verlautbart, tritt an dessen
Stelle jener, der diesem nachfolgt oder diesem am ehesten
entspricht. Der Auftragnehmer ist überdies berechtigt, ein
periodisch verrechenbares Entgelt aus den in Punkt 3.2.
genannten Gründen anzupassen.

3.7 Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder sowie
Verpackung werden bei periodisch verrechenbarem Entgelt
gesondert in Rechnung gestellt. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit.

Hat sich Aptec zur Lieferung lediglich des Produktes per Vertrag
verpflichtet, so führt Aptec die Montage des Produktes nicht
durch. Durch Aptec erfolgt lediglich die Lieferung des in der
Angebotsbestätigung festgehaltenen Produktes. Wird darüber
hinaus vom AG eine Montageleistung gewünscht, so trägt der AG
die Kosten der Montage. Im Garantiefall, sofern ein solcher in
der jeweiligen Ausschreibung bzw. gesondert vertraglich
vereinbart ist, umfasst auch die Garantie lediglich die
Lieferung des Produktes / bzw. das Produkt, nicht jedoch die
Montage.

Hat sich Aptec jedoch zur Lieferung und Montage per Vertrag
verpflichtet, so sind die Montagekosten im angebotenen
Preis inkludiert und werden im Garantiefall, sofern ein solcher
in der jeweiligen Ausschreibung bzw. gesondert vertraglich
vereinbart ist, von Aptec übernommen.

Manipulationsgebühren:

+ Ware neu (Manipulationsgebühr mind. 25% vom
Nettoverkaufspreis für Lagerware bei Aptec)
+ Ware wurde bereits eingebaut – keine Rückgabemöglichkeit
+ Manipulationsgebühr (mindestens 25% vom Nettoverkaufspreis
bzw. eine Mindestgebühr von € 15,-)

5.1 Liefer-/Leistungsfristen von Aptec sind unverbindlich,
sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich in der
Auftragsbestätigung oder im Einzelvertrag schriftlich vereinbart
wurden.

5.2 Kommt es nach Auftragserteilung aus welchen Gründen auch
immer zu einer Abänderung oder Ergänzung des Auftrages, so
verlängert sich die Liefer-/Leistungsfrist um einen angemessenen
Zeitraum.

5.3 Wird Aptec an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen durch den
Eintritt von unvorhersehbaren oder unabwendbaren oder nicht von
Aptec zu vertretenden Umständen, wie etwa Betriebsstörungen,
hoheitliche Maßnahmen und
Eingriffe, Energieversorgungsschwierigkeiten, Ausfall eines
schwer ersetzbaren Zulieferanten, Streik, Behinderung von
Verkehrswegen, Verzögerung bei der Zollabfertigung oder höherer
Gewalt behindert, so verlängert sich die Liefer-/Leistungsfrist
in angemessenem Umfang. Unerheblich ist dabei, ob diese Umstände
bei Aptec selbst oder bei einem seiner Lieferanten oder
Subunternehmer eintreten.

5.4 Aus dem Grunde der Überschreitung von Lieferfristen ist der
Vertragspartner nicht zur Geltendmachung von
Schadenersatzansprüchen berechtigt, ausgenommen bei Vorliegen
von grobem Verschulden oder Vorsatzes von Aptec.

5.5 Wird die Vertragserfüllung aus nicht von Aptec zu
vertretenden Gründen unmöglich, so ist Aptec von ihren
vertraglichen Verpflichtungen frei. Für diesen Fall besteht kein
Schadenersatzanspruch / Ersatzanspruch des Vertragspartners.

5.6 Aptec behält sich das Recht auf Teillieferung vor, d.h.
Aptec ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen
und zu verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt
der Leistungs-/Kaufgegenstand spätestens sechs Monate nach
Bestellung als abgerufen.

Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den
rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu
liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und
Freigaben, insbesondere von Plänen und sonstigen
Verpflichtungen durch den AG voraus. Werden diese
Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich
die Fristen
angemessen.

Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der
unterfertigten Auftragsbestätigung und ist eingehalten, wenn der
Kaufgegenstand/das Werk zur Abholung im Werk oder Lager fertig
gestellt wurde und bereitgehalten wird und
die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist.
Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt
zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.

Sowohl Schadensersatzansprüche des AGs wegen Verzögerung der
Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung
sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf
einer Aptec gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies
gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben
Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine
Schadenersatzpflicht für Schäden, die ihre Ursachen in höherer
Gewalt haben, ist ausgeschlossen.

.1 Grundsätzlich gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist im
Sinne des Konsumentenschutzes für bewegliche Sachen von 2
Jahren, für unbewegliche Sachen von 3 Jahren und beginnt ab
Gefahrenübergang im Sinne dieser AGB.

7.2 Die Gewährleistung gegenüber Unternehmen beläuft sich auf 2
Jahre. Bei einem gültigen Wartungsvertrag kann
diese Gewährleistung (Wartungsnummer) auf 3 Jahre verlängert werden.

7.3 Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn die technischen
Anlagen, wie etwa Rohrleitungen, Verkabelungen, Netzwerke und
dergleichen nicht in technisch einwandfreien und
betriebsbereiten Zustand oder mit den von Aptec herzustellenden
Werken oder Kaufgegenständen nicht kompatibel sind.

7.4 Keine Gewährleistungsansprüche bestehen bei Mängeln, die
durch unsachgemäße Behandlung oder Überbeanspruchung entstanden
sind, wenn gesetzliche oder von Aptec erlassene Bedienungs-
oder Installationsvorschriften nicht befolgt werden; wenn der
Liefergegenstand aufgrund der Vorgaben des Vertragspartners
erstellt wurde und der Mangel auf diese Vorgaben bzw.
Zeichnungen zurückzuführen ist; bei fehlerhafter Montage bzw.
Inbetriebsetzung durch den Vertragspartner oder Dritte, bei
natürlicher Abnutzung, bei Transportschäden, bei unsachgemäßer
Lagerung, bei funktionsstörenden Betriebsbedingungen (z.B.
unzureichende Stromversorgung), bei chemischen,
elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen, bei nicht
durchgeführter notwendiger Wartung, oder bei schlechter
Instandhaltung.

7.5 Mängelrügen und Beanstandungen jeder Art sind – bei
sonstigem Verlust der Gewährleistungsansprüche – unverzüglich,
jedoch längstens binnen drei Wochen (siehe Punkt 8), unter
Angabe der möglichen Ursachen schriftlich der Aptec bekannt zu
geben. Mündliche, telefonische oder nicht unverzügliche
Mängelrügen und Beanstandungen werden nicht berücksichtigt. Nach
Durchführung einer vereinbarten Abnahme ist die Rüge von
Mängeln, die bei der Abnahme feststellbar bzw. offenkundig
waren, ausgeschlossen.

7.6 Mängelrügen und Beanstandungen sind am Sitz der Aptec unter
möglichst genauer Fehlerbeschreibung vorzunehmen und der
Vertragspartner hat die beanstandeten Waren oder Werkleistungen
zu übergeben, sofern letzteres tunlich ist. Die Rücksendung bzw.
Rückgaben erfolgen hierbei auf Gefahr des Vertragspartners.

7.7 Aptec ist berechtigt, jede von ihr für notwendig erachtete
Untersuchung anzustellen oder anstellen zu lassen, auch wenn
durch diese die Waren oder Werkstücke unbrauchbar gemacht
werden. Für den Fall, dass diese Untersuchung ergibt, dass Aptec
keine Fehler zu vertreten hat, hat der Vertragspartner die
Kosten für diese Untersuchung gegen
angemessenes Entgelt zu tragen.

7.8 Werden die Leistungsgegenstände aufgrund von Angaben,
Zeichnungen, Plänen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des
Vertragspartners hergestellt, so leistet Aptec nur für die
bedingungsgemäße Ausführung Gewähr.

7.9 Werden vom Vertragspartner ohne vorherige schriftliche
Zustimmung der Aptec Veränderungen an dem
übergebenen Kaufgegenstand oder Werken vorgenommen, erlischt die
Gewährleistungspflicht der Aptec.

7.10 Bei der Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ist
Aptec nach ihrer Wahl berechtigt, ein Wandlungsbegehren durch
einen Preisminderungsanspruch abzuwenden, sofern es sich um
keinen wesentlichen und unbehebbaren Mangel handelt.

7.11 Der Vertragspartner hat auch in den ersten zwei Jahren ab
Übergabe des Werkes / Kaufgegenstandes, das Vorliegen eines
Mangels im Zeitpunkt der Übergabe, den Zeitpunkt der
Feststellung sowie die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge nachzuweisen.

7.12 Sämtliche im Zusammenhang mit der Mängelbehebung, sofern
nicht von Aptec verschuldet, entstehenden Kosten, wie z.B.
Transport-, Ein- und Ausbau- sowie Fahrtkosten, gehen zu Lasten
des Vertragspartners. Über Aufforderung der Aptec sind vom
Vertragspartner unentgeltlich die erforderlichen Arbeitskräfte
beizustellen.

7.13 Die Produkte von Aptec sind CE-konform und TÜV geprüft.
Aptec haftet nicht für Schäden entstanden dadurch,
dass Komponenten der Fernwärmeübergabestation von Aptec, die
laut Lieferanten eine CE-Konformität Bescheinigung haben,
ihrerseits wiederum nicht CE-konforme Subkomponenten enthalten.
Eine Haftung von Aptec für jegliche Schäden, die hieraus
entstehen bzw. entstanden sind, wird ausgeschlossen.

7.14 Aptec haftet für eine Fehl-/Minderberechnung der
Wärmemengen aufgrund von Aptec gelieferter
fehlerhafter Wärmemengenzähler nur bei grober Fahrlässigkeit
oder Vorsatz, wobei die Haftung auf einen Höchstbetrag von
€ 2.000,00,- begrenzt ist. Die aus fehlerhaften
Wärmemengenzählern resultierenden Ansprüche des Vertragspartners
gegen Aptec verjähren innerhalb von einem Jahr / 6 Monaten.

Tritt ein Sachmangel an einer von Aptec gelieferten Sache auf,
so muss der AG diesen Mangel unverzüglich, jedoch längstens
binnen drei Wochen Aptec unter Angabe der möglichen Ursachen
schriftlich mitteilen. (Mängelrügepflicht).

Eine Zahlung ist rechtzeitig, wenn Aptec über diese verfügen
kann, beispielsweise auf dem Konto von Aptec gutgeschrieben
wird. Zahlungswidmungen des Vertragspartners, etwa auf
Überweisungsbelegen, sind nicht verbindlich.

Bei Zahlungsverzug wird der jeweilig geltende
Unternehmenszinssatz vereinbart. Sollte Aptec
darüberhinausgehende Zinsen in Anspruch nehmen, so ist sie
berechtigt, auch diese zu verlangen. Durch den Zahlungsverzug
entstandene zweckmäßige und notwendige Kosten, wie etwa
Aufwendungen für Mahnungen, Inkassoversuche, Lagerkosten und
allfällige gerichtliche oder außergerichtliche
Rechtsanwaltskosten sind Aptec zu ersetzen. Sollte
Aptec darüberhinausgehende Zinsen infolge einer Kreditaufnahme
in Anspruch nehmen, so ist sie berechtigt, auch diese vom
Vertragspartner zu verlangen. Die im Fall des Verzuges für das
Einschreiten von Inkassobüros gemäß Verordnung des BMWA über die
Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen,
anfallende Kosten und die Kosten von einschreitenden
Rechtsanwälten sind – soweit sie zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendig waren – vom Vertragspartner zu tragen.

Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt
vorbehalten.

Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes und Einrede des
nicht erfüllten Vertrages durch den Vertragspartner bei
behaupteten Mängeln ist ausgeschlossen. Die Aufrechnung des
Vertragspartners mit Gegenforderungen oder mit behaupteten
Preisminderungsansprüchen ist nur zulässig, wenn die
Forderung rechtskräftig festgestellt wurde oder von Aptec
schriftlich anerkannt wurde.

11.1 Die Gefahr geht auf den Vertragspartner über, sobald Aptec
den Kaufgegenstand/das Werk zur Abholung im Werk oder Lager
bereithält, und zwar unabhängig, ob die Sachen von Aptec an
einen Frachtführer oder Transporteur übergeben werden oder Aptec
den Transport selbst durchführt. Der Versand, die Ver- und
Entladung sowie der Transport erfolgen stets auf Gefahr des
Vertragspartners.

11.2 Der Vertragspartner genehmigt jede sachgemäße Versandart.
Eine Transportversicherung wird nur über schriftlichen Auftrag
des Vertragspartners abgeschlossen.

11.3 Aptec ist berechtigt, bei Versendung die Verpackungs- und
Versandkosten sowie das Entgelt oder den Kaufpreis per Nachnahme
beim Vertragspartner einheben zu lassen, sofern sich die
Vermögensverhältnisse des Vertragspartners verschlechtern oder
ein mit Aptec vereinbartes Kreditlimit überschritten wird.

11.4 Erfüllungsort ist das Unternehmen Aptec in 4890
Weißenkirchen im Attergau.

11.5 Die Wahl des Transportweges und das Transportmittel bleiben
Aptec vorbehalten.

11.6 Ereignisse höherer Gewalt berechtigen Aptec, die
Leistungserbringung oder die Lieferung um die Dauer der
Behinderung um eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben. Der
höheren Gewalt stehen sonstige Umstände gleich, die Aptec nicht
zu vertreten hat und zwar einerlei, ob sie bei dem Lieferanten,
dem Vorlieferanten oder einem
Unterlieferanten eintreten. Dies gilt auch dann, wenn solche
Ereignisse während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der
Lieferant ist verpflichtet, den AG unverzüglich davon in
Kenntnis zu setzen, wenn ein solches eintreten sollte;
gleichzeitig ist der Lieferant gehalten, dem AG Mitteilung
darüber zu machen, wie lange ein solches Ereignis
voraussichtlich dauern wird.

11.7 Soweit der AG eine Transportversicherung abgeschlossen hat,
ist er verpflichtet, Aptec bereits jetzt
alle Entschädigungsansprüche abzutreten, soweit sich diese auf
die vom AG übernommene Sach- und Preisgefahr
bezieht. Aptec nimmt hiermit die Abtretung an. Das gleiche gilt
für Entschädigungsansprüche des AG gegenüber Speditionen,
Frachtführern oder sonstigen, mit Transport beauftragten Personen.

12.1 Das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware verbleibt bis
zur vollständigen Kaufpreiszahlung (es gilt der
datierte Zahlungseingang bei Aptec) bei Aptec. Im Falle der
zwischenzeitlichen Weiterveräußerung an Dritte, tritt der AG
Aptec seine ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer
zustehenden Ansprüche im Voraus zur Sicherheit ab.

12.2 Die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder in den
Gesetzen enthaltenen Bestimmungen über den Zeitpunkt des
Gefahrenüberganges werden durch den Eigentumsvorbehalt nicht
geändert.

12.3 Aptec ist berechtigt, die sofortige Herausgabe der
gelieferten, aber noch nicht vollständig bezahlten Ware
zu verlangen, wenn der Vertragspartner seinen
Zahlungsverpflichtungen Aptec gegenüber nicht pünktlich und
vollständig nachkommt oder über das Vermögen des
Vertragspartners ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren beantragt
oder
eröffnet wird, sowie bei Abweisung des Konkurses mangels
konkurskostendeckenden Vermögens oder der Vertragspartner
faktisch seine Zahlungen einstellt oder wegen des Abschlusses
eines außergerichtlichen Ausgleichs an seine Gläubiger
herantritt. Die Zurücknahme der Ware durch Aptec gilt nicht als
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass dies gesondert
schriftlich vereinbart wird. Bei Zurücknahme, der unter
Eigentumsvorbehalt verkauften Ware bleibt das Recht der Aptec,
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bestehen.

12.4 Der Vertragspartner tritt hiermit alle ihm aus der
Weiterveräußerung, Verarbeitung, Vermengung oder anderen
Verwertung der Waren und Erzeugnisse zustehenden Forderungen und
Rechte zahlungshalber ab und nimmt Aptec diese Abtretung an. Der
Vertragspartner hat bis zur vollständigen Zahlung des Entgeltes
oder Kaufpreises in seinen Büchern und auf seinen Rechnungen
diese Abtretung anzumerken und seine Schuldner auf diese
hinzuweisen.
Über Aufforderung hat er Aptec alle Unterlagen und
Informationen, die zur Geltendmachung der
abgetretenen Forderungen und Ansprüche erforderlich sind, zur
Verfügung zu stellen. Die durch die Geltendmachung der Rechte
der Aptec aus dem Eigentumsvorbehalt entstehenden Kosten gehen
zu Lasten des Vertragspartners.

12.5 Aptec stehen zur Sicherung ihrer Forderungen und zur
Sicherung von Forderungen aus anderen Rechtsgeschäften das Recht
zu, die Erzeugnisse und Waren bis zur Begleichung sämtlicher
offener Forderungen aus der
Geschäftsbeziehung zurückzubehalten.

Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, Forderungen und Rechte
aus dem Vertragsverhältnis ohne schriftliche Zustimmung der
Aptec abzutreten.

14.1 Der Vertragspartner haftet dafür, dass durch allfällige zur
Herstellung übergebene Konstruktionsangaben, Zeichnungen,
Modelle oder sonstige Spezifikationen nicht in Schutzrechte
Dritter eingegriffen wird. Bei allfälliger Verletzung von
Schutzrechten hält der Vertragspartner Aptec schad- und klaglos.
Der Vertragspartner ist verpflichtet, die für die
Leistungserbringung übergebenen Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modelle, sonstigen Spezifikationen, Unterlagen u.a.
auf eventuell bestehende Urheber-, Kennzeichnungsrechte oder
sonstige Rechte Dritter zu prüfen. Aptec haftet nicht wegen
einer Verletzung derartiger Rechte. Wird Aptec dennoch wegen
einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so hält der
Vertragspartner Aptec schad- und klaglos und hat ihm
sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihm durch eine
Inanspruchnahme Dritter entstehen.

14.2 Software, Ausführungsunterlagen, wie etwa Pläne, Skizzen
und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster,
Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen geistiges
Eigentum der Aptec und genießen urheberrechtlichen Schutz. Jede
nicht ausdrücklich eingeräumte Vervielfältigung, Verbreitung,
Nachahmung, Bearbeitung oder Verwertung und dergleichen ist
unzulässig.

15.5 Aptec haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführte Schäden. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit
ist ausgeschlossen. Das Verschulden von Aptec ist durch den
Vertragspartner nachzuweisen.

15.6 Die Haftung für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden,
entgangenen Gewinn, Vermögensschäden, Schäden durch
Betriebsunterbrechung, Verluste von Daten Zinsverluste, sowie
Schäden durch Ansprüche Dritter gegen den Vertragspartner ist
ausgeschlossen.

15.7 Eine allfällige Haftung von Aptec ist betragsmäßig
beschränkt bis zur Höhe des vereinbarten Entgeltes oder des
Kaufpreises für den jeweiligen Auftrag. Die von Aptec
übernommenen Verträge werden nur mit dem Vorbehalt dieser
Haftungsbegrenzung übernommen. Eine darüberhinausgehende Haftung
der Aptec ist ausdrücklich ausgeschlossen. Übersteigt der
Gesamtschaden die Höchstgrenze, verringern sich die
Ersatzansprüche einzelner Geschädigter
anteilsmäßig.

15.8 Der Vertragspartner hat Aptec über entdeckte Fehler der
Waren bzw. des Werkes bei sonstigem Verlust jeglicher Ansprüche
unverzüglich zu informieren. Schadenersatzansprüche sind bei
sonstigem Verfall binnen sechs Monaten ab Kenntnis von Schaden
und Schädiger gerichtlich geltend zu machen.

15.9 Der Vertragspartner kann als Schadenersatz zunächst nur
Verbesserung oder den Austausch der Sache/des Werkes verlangen;
nur dann, wenn beides unmöglich ist oder mit diesen für Aptec
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, kann der
Vertragspartner Geldersatz verlangen. Im Übrigen wird auf die
Bestimmungen des Punkt
„Gewährleistung“ verwiesen.

15.10 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage,
Inbetriebnahme und Benutzung oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist eine Haftung generell ausgeschlossen.
Der Vertragspartner ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen,
dass Betriebsanleitungen für die gelieferten Waren bzw. Werke
von allen Benützern eingehalten werden. Insbesondere hat der
Vertragspartner sein Personal und andere mit der gelieferten
Ware bzw. Werk in Berührung
kommende Personen entsprechend zu schulen und einzuweisen.

15.11 Die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz
resultierende Sachschäden sowie Produkthaftungsansprüche, die
aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, sind
ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich möglich ist. Der
Vertragspartner ist verpflichtet, den Haftungsausschluss für
Produkthaftungsansprüche auf seine allfälligen
Vertragspartner zu überbinden. Ein Regress des Vertragspartners
gegen die Aptec aus der Inanspruchnahme gemäß dem
Produkthaftungsgesetz ist ausgeschlossen. Der Vertragspartner
hat eine ausreichende Versicherung für Produkthaftungsansprüche
abzuschließen und den Vertragspartner dahingehend schad- und
klaglos zu halten.

Für den Fall eines Rücktritts vom Vertrag von Seiten des
Auftraggebers gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.

17.1 Ist eine Lieferung/Leistung aus vom Vertragspartner zu
vertretenden Gründen nicht möglich, wird diese trotz Setzung
einer Nachfrist weiter verzögert oder hält ein Vertragspartner
eine ihm obliegende gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung
gegenüber der Aptec nicht ein, ist Aptec berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Dieses Recht der Aptec ist auch dann gegeben,
wenn berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des
Vertragspartners bestehen und dieser auf Begehren der Aptec
weder Vorauszahlungen noch vor Leistung der Aptec eine taugliche
Sicherheit leistet. In diesen Fällen hat der Vertragspartner
Aptec sämtliche dadurch entstehende Nachteile und den
entgangenen Gewinn zu ersetzen.

17.2 Der Vertragspartner verzichtet auf die Anfechtung/Anpassung
dieses Vertrages wegen Irrtums und wegen Verletzung über die
Hälfte des wahren Wertes.

Es gilt das österreichische Recht als vereinbart unter
Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechtes. Für alle sich
aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten gilt als sachlicher
Gerichtsstand der Geschäftssitz von Aptec in Weißenkirchen i.
Attergau als vereinbart.

*


4. Ergänzungen für Bauleistungen

1. Aufzeichnungen

Schriftlich, per Telefax oder E-Mail übermittelte Mitteilungen
von Vorkommnissen (z.B. Protokolle, Briefe, Aktenvermerke u. a.)
gelten als zur Kenntnis genommen, wenn der Vertragspartner nicht
binnen 14 Tagen dagegen Einspruch erhebt.

2. Ausführungsunterlagen

Eine Prüf-, Warn- oder Aufklärungspflicht hinsichtlich
allfälliger vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten
Unterlagen, übermittelten Angaben oder Anweisungen besteht nicht
und ist eine diesbezügliche Haftung der Aptec ausgeschlossen.

3. Regieleistungen

Regieleistungen werden von Aptec nach tatsächlichem Aufwand
abgerechnet und in Rechnung gestellt.

4. Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder

werden soweit diese nicht anders vertraglich vereinbart ist,
gesondert in Rechnung gestellt.

5. Leistungsänderungen

Kommt es aufgrund von Zusatzwünschen des AG zur
Leistungsänderungen bzw. Leistungserhöhung, so ist Aptec dazu
berechtigt, den hieraus entstehenden Mehraufwand zu verrechnen.

6. Vorbehalt

Schluss- und Teilschlussrechnungen dürfen keinen Vorbehalt
hinsichtlich nachträglicher Forderungen für erbrachte Leistungen
enthalten. Dennoch enthaltene Vorbehalte sind ungültig.

*


5. Projekt- und bauteilspezifische Bestimmungen

5. Projekt- und bauteilspezifische Bestimmungen

1. Erfüllungsort: ist das Unternehmen Aptec in 4890
Weißenkirchen im Attergau.

2. Zufahrt: Der AG hat die Zufahrtsmöglichkeiten zur
Baustelle/Montagestelle zu gewährleisten. Der Vertragspartner
ist bei Montagen durch Aptec verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
sofort nach Ankunft des Montagepersonals der Aptec mit den
Arbeiten begonnen werden kann.

3. Technische Voraussetzungen: Der Vertragspartner haftet dafür,
dass die notwendigen technischen Voraussetzungen für das
herzustellende Werk oder den Kaufgegenstand gegeben sind und
dafür, dass die technischen Anlagen, wie etwa Zuleitungen,
Verkabelungen, Netzwerke und dergleichen in technisch
einwandfreien und betriebsbereiten Zustand sowie mit den von
Aptec herzustellenden Werken oder Kaufgegenständen kompatibel
sind. Aptec ist berechtigt, nicht aber verpflichtet, diese
Anlagen gegen gesondertes Entgelt zu überprüfen.

4. Der Auftrag wird unabhängig allenfalls erforderlichen
behördlichen Bewilligungen und Genehmigungen, welche der
Vertragspartner einzuholen hat, erteilt.

5. Sämtliche Kosten für die Lagerung von Materialien zur
Leistungserbringung sind vom AG zur Gänze zu tragen.

6. Verpackung / Materialentsorgung: Die Kosten für Verpackungen
und deren fachgerechte Entsorgung sind im Preis enthalten. Die
Kosten für die fachgerechte Entsorgung sowie die Kosten für die
Materialien/Abfälle, die im Zuge der Leistungserbringung
anfallen, hat der AG zu tragen.

*

6. Software-Lizenzbedingungen (SLB)

1. Gegenstand des Vertrages

Diese Lizenzbedingungen der Aptec, (nachfolgend „Lizenzgeber“),
gelten für die Einräumung von Nutzungsrechten für die
vollständige oder teilweise Nutzung der Software aqo360° und
e-view (nachfolgend „SOFTWARE“) an
Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts
(nachfolgend als „Lizenznehmer“ bezeichnet). Hiermit wird der
Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Lizenznehmers
widersprochen, es sei denn ihrer Geltung wurde ausdrücklich
zugestimmt.

Version dieses Dokuments: 2018-09/V1-DE

2. Umfang des Nutzungsrechtes

2.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten für die zeitlich
unbefristete Überlassung und Nutzung der SOFTWARE einschließlich
der dazu gehörenden Dokumentation und der Lizenzdatei.

2.2 Sie gelten nicht für zusätzliche Leistungen wie
Installation, Integration, Parametrisierung und Anpassung der
SOFTWARE an Bedürfnisse des Lizenznehmers.

3. Nutzungsrechte

3.1 Die SOFTWARE ist teilweise urheberrechtlich zugunsten des
Lizenzgebers und teilweise zugunsten anderer Rechteinhaber
geschützt.

3.2 Die SOFTWARE darf nicht genutzt werden, wenn durch die
Nutzung bei Personen eine Verletzung von Leben, Körper,
Gesundheit, bzw. Tier- oder Umweltschäden verursacht werden
können (z.B. keine Nutzung für Atomreaktoren, Waffen und
medizinische Geräte).

3.3 Die SOFTWARE wird dem Lizenznehmer zur bestimmungsgemäßen
Nutzung überlassen. Der Umfang der bestimmungsgemäßen Nutzung
sowie Art und Umfang der Nutzungsrechte sind im Angebot der
Aptec ausgeführt. (vorzugsweise gilt die Nutzung für die
Visualisierung von Gebäudeleitsystemen)

3.3.1 SOFTWARE
Bei Erwerb der Softwarelizenzen räumt der Lizenzgeber dem
Lizenznehmer eine dauerhafte Nutzung (ohne übertragbare Rechte)
ein, mit technisch freigegebenem Funktionsumfang auf einer
beliebigen Zahl von Einzelcomputer oder auf einem zentralen
Server oder über Terminalserverclients in Abhängigkeit der
Detaillösungsversion aqo360° (Basic, PRO oder Server) von der
vereinbarten Anzahl von nennbaren Übergabestations- und
Heizhauslizenzen insgesamt nutzen zu lassen, das
heißt insbesondere dauerhaft oder temporär zu speichern und zu
laden, sie anzuzeigen und ablaufen zu lassen. Jede namentlich
nennbare Lizenz kann durch eine andere namentlich nennbare
Lizenz desselben Einsatzzweckes ersetzt werden. Die Anzahl der
namentlich nennbaren Lizenzen darf die Anzahl der erworbenen
Lizenzen zu keinem Zeitpunkt
übersteigen. das heißt, insbesondere dauerhaft oder temporär zu
speichern und zu laden, anzuzeigen und ablaufen zu
lassen.

3.4 Der Lizenznehmer verpflichtet sich, durch angemessene
technische und organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass
die bestimmungsgemäße Nutzung der SOFTWARE sichergestellt ist.

3.5 Der Lizenznehmer ist zur ordnungsgemäßen und regelmäßigen
Datensicherung verpflichtet (insbesondere der durch die SOFTWARE
manipulierten „Projektdaten“).

3.6 Der Lizenznehmer ist berechtigt, von der SOFTWARE eine Kopie
zu Sicherungszwecken herzustellen.

3.7 Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die SOFTWARE zu
übersetzen, zu bearbeiten, zu arrangieren oder auf andere Weise
umzuarbeiten oder zu verändern sowie die erzielten Ergebnisse zu
vervielfältigen.

3.8 Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die SOFTWARE zu
verbreiten. Hierzu gehört jede Form der Unterlizenzierung,
insbesondere Veräußerung. Vermietung, Leasing, oder Leihe. Als
Verbreitung gilt auch die Weitergabe der Lizenzdatei, einer
Textdatei mit Namen, Adresse des Lizenznehmers sowie einer
elektronischen Unterschrift, die die Nutzung der SOFTWARE
technisch ermöglicht.

3.9 Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die SOFTWARE in der
Weise öffentlich zugänglich zu machen, dass sie Mitgliedern der
Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist.

3.10 Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die SOFTWARE nicht zu
dekompilieren.

4. Wartungsvertrag

4.1 Für Updates, die Softwarepflege und Unterstützung während
der Einsatzzeit schließt der Lizenznehmer einen Wartungsvertrag
von mindestens 12 Monaten ab Bestellung der Software ab.

4.2 Wird der Vertrag bis 3 Monate vor Ablauf der
Vertragslaufzeit nicht schriftlich gekündigt, verlängert sich
dieser um ein weiteres Jahr unter Anpassung des Index. Eine
außerordentliche Kündigung ist aus folgenden Gründen möglich:

4.2.1 die Anlage wird auf Dauer stillgelegt

4.2.2 der Auftragnehmer hat seine Verpflichtung vorsätzlich oder
grob fahrlässig verletzt

4.2.3 die Dienstleistung wird vom Auftragnehmer nicht mehr angeboten

4.3 Weitere Informationen zum Wartungsvertrag werden im
jeweiligen Angebot des Detailproduktes beschrieben.

4.4 Der Wartungsvertrag ist ab Lieferung der Software gültig und
wird im Voraus in Rechnung gestellt.

5. Demoversion

5.1 Erfolgt die Überlassung der SOFTWARE nur für Testzwecke,
räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das nicht
ausschließliche, nicht übertragbare, zeitlich auf den
vereinbarten Testzeitraum beschränkte Recht ein, eine nicht
registrierte Kopie der SOFTWARE (Demoversion) auf einer
beliebigen Zahl von Einzelcomputer oder auf einem zentralen
Server oder über Terminalserverclients von einer beliebigen Zahl
von Nutzern gleichzeitig nur für Testzwecke, das heißt nicht
produktiv,
nutzen zu lassen, das heißt, insbesondere dauerhaft oder
temporär zu speichern und zu laden, anzuzeigen und ablaufen zu
lassen.

5.2 Die Demoversion der SOFTWARE enthält eine Funktion, die die
Nutzungsmöglichkeit der SOFTWARE nach Ablauf des Testzeitraums
beendet. Nach Zahlung der vereinbarten Lizenzvergütung und
Zustimmung zu diesen Lizenzbedingungen im vereinbarten Umfang,
wird diese Funktion deaktiviert und der Lizenznehmer erhält die
vereinbarten Nutzungsrechte gemäß diesen Lizenzbestimmungen. Die
Umgehung dieser technischen Schutzfunktion führt zur sofortigen
Verwirkung alle
eingeräumten Nutzungsrechte. Einer Kündigung gemäß Ziffer 7
bedarf es in diesem Fall nicht mehr.

6. Haftung

6.1 Wird die SOFTWARE kostenfrei oder zu Testzwecken überlassen,
haftet der Lizenzgeber nur soweit ihm Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6.2 Die Rechte des Lizenznehmers wegen eines Mangels sind
ausgeschlossen, wenn er bei Vertragsschluss den z.B. Mangel,
insbesondere aufgrund einer vor Vertragsschluss erfolgten
Testphase kennt. Ist dem Lizenznehmer ein Mangel infolge grober
Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann er Rechte wegen dieses
Mangels nur geltend machen, wenn der Lizenzgeber den Mangel
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit
der Sache übernommen hat.

6.3 Bei Verlust von Daten haftet der Lizenzgeber nur für
denjenigen Aufwand, der bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch
den Lizenznehmer für die Wiederherstellung der Daten
erforderlich gewesen wäre.

6.4 Ansonsten ergibt sich Art und Umfang der Haftung aus den
jeweiligen Kaufverträgen.

7. Kündigung der Nutzungsrechte

7.1 Verletzt der Lizenznehmer schuldhaft und schwerwiegend die
vereinbarten Nutzungsrechte oder Schutzrechte des
Rechtsinhabers, kann der Lizenzgeber die Nutzungsrechte an der
betroffenen SOFTWARE kündigen. Eine Erstattung der Vergütung
erfolgt in diesem Fall nicht.

7.2 Im Falle der Kündigung ist der Lizenznehmer verpflichtet,
das Original der von der Kündigung betroffenen SOFTWARE
einschließlich der Dokumentation und alle Kopien zu löschen oder
an den Lizenzgeber zurückzugeben. Auf Verlangen des Lizenzgebers
gibt der Lizenznehmer über die Löschung eine Erklärung ab.

7.3 Die sonstigen gesetzlichen Regelungen bleiben unberührt.

8. Referenz

8.1 Der Lizenznehmer räumt dem Lizenzgeber das Recht ein, den
Firmennamen und das Firmenlogo des Lizenznehmers ausschließlich
zu Referenzzwecken auf der Website des Lizenzgebers öffentlich
verfügbar zu machen.

8.2 Ein Recht zur Aufnahme in diese Referenzliste des
Lizenzgebers besteht nicht.

8.3 Der Lizenznehmer kann jederzeit in Schriftform verlangen,
den Eintrag auf der Website des Lizenzgebers zu löschen. Die
Löschung erfolgt in angemessener Frist nach Erhalt der
Löschungsaufforderung.

9. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten des Lizenznehmers werden nur und in dem
Umfang erhoben, wie dies für Vertragsabwicklungs-, Abrechnungs-
und Lizenzüberprüfungszwecke erforderlich ist. Personenbezogene
Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt,
wenn dies für die oben aufgeführten Zwecke erforderlich ist oder
der Lizenznehmer
zuvor eingewilligt hat. Der Lizenznehmer hat das Recht, eine
erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen
Daten erfolgt, wenn der Lizenznehmer seine Einwilligung zur
Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit
der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist
oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen
unzulässig ist.

12. Integration

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die o.a. Lizenzbestimmungen
einzuhalten. Sie stellen somit einen Teil dieser
Lizenzbestimmungen dar.

*


7. Schlussbestimmungen

7. Schlussbestimmungen

1. Sollte eine oder mehrere Bestimmung(-en) dieser AGB unwirksam
sein, weil sie gegen zwingendes Recht verstößt bzw. verstoßen,
so berührt dies die Gültigkeit der restlichen Bestimmungen
nicht. Unwirksame Bestimmungen werden von den Vertragsteilen
durch eine der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommende und
branchenübliche Bestimmung ersetzt.

2. Änderungen seines Namens, der Firma, seiner Anschrift, seiner
Rechtsform oder andere relevante Informationen hat der
Vertragspartner Aptec umgehend schriftlich bekannt zu geben.
Solange Aptec nicht eine andere Zustelladresse zur Kenntnis
gebracht wird, erfolgen Zustellungen aller Art an die zuletzt
bekannte Adresse des Vertragspartners mit der Wirkung, dass sie
dem Vertragspartner als zugekommen gelten.

3. Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen,
Kundendienst und Beschwerdeerledigungen erfolgen durchgängig in
deutscher Sprache.