aptec

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aptec production s.r.o.

Obchodní podmínky jsou vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

VOP verze: 2022/2023

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také „OP“) upravují podmínky
při dodání zboží (dále jen „produkt“), při dodání produktu
včetně jeho montáže a při poskytování ostatních služeb ze strany
společnosti Aptec production s.r.o., IČ 070 22 379, se sídlem U
sladovny 425, 671 25 Hodonice, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 105701 (dále jen také
„Aptec“ nebo „dodavatel“) obchodním partnerům Aptec u.
Obchodními partnery se míní podnikatelé (dále jen také „smluvní
partner“ nebo „smluvní partneři“) (společně také jen „smluvní
strany“).

1.2 Tyto OP se nevztahují na smluvní vztahy mezi Aptec a
spotřebiteli. Uzavřením smlouvy smluvní partner prohlašuje, že
není spotřebitelem a smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské
činnosti. V případě, že by prohlášení dle předchozí věty nebylo
pravdivé, je smluvní partner povinen oznámit nám takovou
skutečnost bez prodlení. V případě podle předchozí věty má Aptec
právo od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit, a to i bez
ohledu na rozsah jejího splnění a i bez toho, aby předtím
smluvní partner splnil svou oznamovací povinnost.

1.3 Uzavřením smlouvy bere smluvní partner na vědomí a souhlasí,
že bez předchozího písemného souhlasu Aptecu není oprávněn na
třetí strany platně postoupit nebo jinak převést či ve prospěch
třetích stran zastavit jakákoli práva či pohledávky vůči Aptec
u, která mu ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknou.

1.4 Součástí smluvního vztahu, který je uzavírán mezi Aptecem a
jeho smluvními partnery, jsou vždy tyto OP. Není-li ve smlouvě
(pojem smlouva def. níže) písemně upravena jiná úprava odlišná
od těchto OP, popř. písemně specifikováno, že pro příslušnou
smlouvu platí nebo neplatí určité ustanovení OP, platí pro
smluvní vztah celé znění OP.

1.5 Změna ustanovení odchylných od znění OP musí být vždy v
písemné formě a odsouhlasena oběma smluvními stranami; totéž
platí o případných dohodách smluvních stran o odchýlení se od
požadavku písemné formy. Pokud tomu tak není, odchylná
ustanovení uvedená ve smlouvě, popř. obchodních podmínkách
smluvního partnera neplatí.

1.6 Použití obchodních podmínek smluvního partnera nebo třetích
stran (dále jen „jiné obchodní podmínky“) na vzájemné závazky
smluvních stran se vylučuje, a to bez nutnosti jakéhokoli
dalšího jednání ze strany Aptecu; to neplatí, pokud s odkazem na
toto ustanovení OP použití jiných obchodních podmínek Aptec
výslovně písemně připustí. Zahrnutí jiných obchodních podmínek
či odvolávek na ně do jakéhokoli dokumentu vedoucího k uzavření
smlouvy se považuje v tomto ohledu za neúčinné. Podmínky
INCOTERMS 2000 nejsou považovány za jiné obchodní podmínky a
odkazy Aptecu na ně jsou pro smluvní vztah závazné.

1.7 vylučuje se též použití zvyklostí či předchozí praxe stran,
která je v rozporu s těmito OP.

1.8 Souhlas s použitím těchto OP se uplatní i na další smlouvy
uzavírané mezi Aptec a smluvním partnerem, které věcně spadají
pod tyto OP, a to i bez nutnosti výslovného zahrnutí těchto OP
či odkazu na ně do takovýchto budoucích smluv. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že dojde-li k budoucí aktualizaci OP,
budou se aplikovat ve verzi, která byla aktuální ke dni uzavření
příslušné smlouvy.

1.9 Tyto OP jsou veřejně dostupné na adrese www.Aptec.international.

2.1 Nabídky

Nabídky Aptecu jsou až do písemného potvrzení objednávky ze
strany Aptecu nezávazné. Aptec je kdykoli oprávněn s uvedením
důvodu či bezdůvodně od sjednávání smlouvy odstoupit, aniž by
byl povinen hradit druhé straně jakoukoliv škodu, a to až do
okamžiku uzavření smlouvy. Použití § 1729 občanského zákoníku se
vylučuje. Informace o službách a produktech Aptecu uvedené v
katalozích, cenících, brožurách, firemních informačních
materiálech, prospektech, oznámeních na veletrzích, v
oběžnících, reklamním vysílání nebo jiných médiích jsou
nezávazné, nejsou-li výslovně a písemně prohlášeny za smluvní obsah.

2.2 Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází okamžikem přijetí návrhu smlouvy
druhou stranou. K přijetí návrhu dochází písemným potvrzením
nabídky Aptec u ze strany smluvního partnera; písemným
potvrzením objednávky smluvního partnera ze strany Aptecu;
uzavřením písemné smlouvy se smluvním partnerem, dodávkou
předmětu koupě nebo poskytnutím služby ze strany Aptecu (dále
jen „smlouva“).

3.1 Cena zahrnuje všechny náklady dle sjednaného obsahu smlouvy,
není-li ve smlouvě nebo OP uvedeno jinak. Cena je uvedena bez
platné zákonné daně z přidané hodnoty (DPH).

3.2 Není-li cena uvedena přímo ve smlouvě, platí cena uvedená v
ceníku Aptecu platném pro příslušné období. Informace z
aktuálního ceníku Aptecu je součástí sjednávání zakázky se
smluvním partnerem.

3.3 Aptec je oprávněn i po uzavření smlouvy jednostranně upravit
dohodnutou smluvní cenu v případě, že se změní okolnosti, za
kterých byla smlouva uzavřena – viz 3.4 (cenová doložka) a 3.5
(měnová doložka) těchto OP.

3.4 Zvýší-li se vstupní cena hlavních surovin u subdodavatelů v
době od uzavření smlouvy do termínu dodání produktu (montáže) o
více než 15 %, je Aptec oprávněn zvýšit sjednanou cenu produktu
v návaznosti na růst ceny hlavních surovin na produktu. Není-li
ve smlouvě uvedeno či specifikováno jinak, za hlavní surovinu je
považováno železo. Upravená cena je vůči smluvnímu partnerovi
účinná dnem doručení oznámení o této úpravě.

3.5 Jelikož jsou produkty Aptecu vyráběny převážně v zahraničí a
ceny dodávek jsou závislé na kurzu Eura (EUR), je Aptec
oprávněn za situace, je-li cena ve smlouvě uvedena v české měně
(CZK) a zvýší-li se po uzavření smlouvy kurz české měny ve
vztahu k měně Euro (EUR) o více než 10 % oproti příslušnému
kurzu v den uzavření smlouvy, zvýšit cenu za produkt tak, aby
částka v české měně odpovídala změně příslušného kurzu. Pro
stanovení kurzovního poměru je rozhodný příslušný kurz vyhlášený
ČNB (devizový střední kurz) v den uzavření smlouvy a den
uskutečnění platby v hotovosti či v den podání příkazu k úhradě
při platbě převodem z účtu ze strany smluvního partnera.

3.6 Je-li udělena zakázka bez předchozí nabídky nebo provedeny
služby ze strany Aptecu, které byly sjednány dodatečně, je
smluvní partner povinen uhradit odměnu dle platného ceníku,
není-li sjednáno jinak.

3.7 Je-li sjednána periodicky účtovaná odměna (např. za servis
nebo údržbu) (dále jen „periodicky účtovaná odměna“) a není-li
splatnost odměny uvedena ve smlouvě, je odměna splatná ročně
dopředu, ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku.
Začíná-li nebo končí-li plnění dle smlouvy během roku, náleží
Aptecu poměrná část roční odměny. Je-li periodicky účtovaná
odměna sjednána na delší období, je Aptec oprávněn tuto odměnu
zvýšit v závislosti na indexu spotřebitelných cen vyhlášeném
Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to
vždy s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž bude takové vyhlášení oficiálně učiněno. Měsíc, ve kterém
byla smlouva s periodicky účtovanou odměnou sjednána, platí jako
výchozí základ. Není-li index spotřebitelských cen publikován,
použije se na jeho místě takový, který z něj vychází nebo mu
nejvíce odpovídá. Aptec je dále oprávněn přizpůsobit periodicky
účtovanou odměnu z důvodů uvedených v bodu 3.3 těchto OP.

3.8 Náklady na jízdné, diety a na přenocování i na balení se u
periodicky účtované odměny fakturují zvlášť. Doba strávená na
cestě ke smluvnímu partnerovi a zpět platí jako pracovní.

3.9 Je-li smluvní partner v prodlení s platbou za poskytnutá
plnění o více než 30 dní, je Aptec oprávněn zastavit plnění svých
povinností vůči smluvnímu partnerovi až do zaplacení dlužné
splatné platby smluvním partnerem a/nebo uplatnit přiměřené
prodloužení dodací lhůty u všech ostatních plnění; Aptec je dále
oprávněn požadovat úhradu za již provedená plnění (i částečná) u
jiných smluv se stejným smluvním partnerem (tzv. okamžité
zesplatnění pohledávek Aptecu) a/nebo uplatnit své právo na
odstoupení od předmětné smlouvy, u které došlo k prodlení s
úhradou platby. Rozdílně od § 1913 občanského zákoníku se
sjednává, že Aptec je oprávněn pozastavit nebo odepřít plnění
dle smlouvy nebo z jiného právního důvodu, případně i od ní
odstoupit i tehdy, pokud dluh druhé strany vzniklý ze stejného
nebo jiného právního důvodu nebyl splněn řádně a včas.

4.1 Zavázal-li se Aptec smlouvou k dodávce produktu, montáž
produktu se neprovádí. Aptec je povinen dodat produkt stanovený
ve smlouvě.

4.2 Přeje-li si smluvní partner montážní úkon nad rámec původně
sjednaného, je smluvní partner povinen uhradit náklady na montáž
dle ceníku, není-li písemně dohodnuto jinak.

4.3 Je-li smlouvou sjednána dodávka produktu a jeho montáž, jsou
náklady na montáž zahrnuty do sjednané ceny. V případě sjednání
záruky zahrnuje oprava/výměna produktu v tomto případě i náklady
na dopravu a montáž produktu.

4.4 Náklady za skladování materiálů nutných k poskytnutí plnění
v jiném místě než u Aptecu nese smluvní partner.

4.5 Není-li uvedeno ve smlouvě jinak, náklady na balení a jejich
odbornou likvidaci jsou obsaženy v ceně. Náklady za odbornou
likvidaci i náklady na materiál / odpady, které vznikají během
poskytování plnění v místě jiném než u Aptecu, nese smluvní partner.

5.1 Dodací lhůty Aptecu jsou závazné, pokud jsou sjednány ve
smlouvě. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, začíná lhůta, v
níž má být plněno, běžet ode dne uzavření smlouvy.

5.2 Dodávka zboží je Aptecem splněna a nebezpečí škody na
smluvního partnera přechází v případě výslovně sjednaného
osobního odevzdání zboží Aptecem přímo smluvnímu partnerovi
okamžikem předání produktu smluvnímu partneru proti podpisu na
dodacím listu (osobní odběr), popř. protokolu o převzetí a
předání (u produktu s montáží) ve smlouvou sjednaném místě;
není-li výslovně sjednáno osobní dodání a převzetí, pak je
dodávka splněna a nebezpečí škody na smluvního partnera přechází
předáním produktu prvnímu dopravci k přepravě pro smluvního
partnera.

5.3 Není-li Aptec povinen dodat produkt v místě určeném ve
smlouvě, popř. určeným způsobem (dopravci), je smluvní partner
povinen produkt převzít v místě sídla Aptecu. Povinnost dodat
produkt je v tomto případě splněna v okamžiku, kdy Aptec umožní
smluvnímu partneru nakládat s produktem na této adrese a
oznámí-li smluvnímu partnerovi, že produkt je připraven k
expedici. Tímto okamžikem přechází na smluvního partnera
nebezpečí škody na produktu.

5.4 Je-li předání nebo odeslání produktu na přání smluvního
partnera opožděno, je Aptec oprávněn účtovat skladné ve výši 0,5
% ceny produktu za každý započatý měsíc od data oznámení
připravenosti k odeslání. Skladné je omezeno do celkové výše 10
% smluvní ceny produktu, pokud nejsou prokázány vyšší náklady.
Smluvní partner je povinen skladné na vyžádání uhradit.

5.5 Vyplývá-li ze smlouvy, že smluvní partner je povinen splnit
určité povinnosti ještě před dodáním produktu / montáží (např.
předat Aptecu podklady, plány, nákresy potřebné k výrobě
produktu, příslušná povolení a schválení, uhradit cenu), začíná
lhůta k dodání zboží běžet teprve ode dne splnění těchto
povinností. Aptec není povinen splnit tyto povinnosti, není-li
ve smlouvě uvedeno jinak.

5.6 Dojde-li po sjednání smlouvy z jakýchkoliv důvodů ke změně
nebo doplnění smlouvy a není-li smluvena nová doba dodání, běží
nová dodací lhůta od počátku ve stejném rozsahu.

5.7 Bude-li Aptecu bráněno ve splnění závazků vznikem
nepředvídatelných nebo neodvratitelných a Aptecem nezaviněných
okolností, úředními opatřeními a zásahy, problémy s energetickým
zásobováním, výpadkem těžko nahraditelných subdodavatelů,
stávkou, postižením dopravních cest, prodlevou při celním
odbavování nebo vyšší mocí, prodlužuje se dodací lhůta v
přiměřeném rozsahu. Přitom je nerelevantní, zda tyto okolnosti
nastanou u Aptecu samotného nebo u některého z jeho dodavatelů
nebo subdodavatelů. Aptec je povinen smluvního partnera
neprodleně informovat o této překážce a předpokládaném době
nemožnosti plnění. Nárok smluvního partnera na náhradu škody se
vylučuje.

5.8 Brání-li splnění smlouvy překážka nezaviněná Aptecem, kterou
nebylo možno předvídat a která nastala nezávisle na vůli Aptecu,
a kterou není možno ani při vynaložení přiměřeného úsilí a
prostředků překonat, smlouva se ruší od počátku. Nárok smluvního
partnera na náhradu škody se vylučuje.

5.9 V případě, že bylo ze strany Aptecu již částečně nebo
předběžně plněno, je Aptec oprávněn vyúčtovat toto částečné,
popř. předběžné plnění. Je-li sjednáno dodání na odvolávku,
platí předmět plnění nejpozději šest měsíců po objednání za
vyžádaný odvolávkou.

5.10 Smluvní partner je povinen akceptovat předčasné nebo
zpožděné dodávky v časové toleranci, která je v obchodních
vztazích v tomto odvětví běžná. Částečné dodávky jsou přípustné.

6.1 Zasílání, nakládání a vykládání i přeprava jsou prováděny
vždy na nebezpečí smluvního partnera

6.2 Smluvní partner schvaluje každý vhodný způsob zásilky. Volba
přepravní cesty a dopravního prostředku náleží Aptecu.

6.3 Pojištění přepravy se uzavírá jen na písemnou žádost
smluvního partnera.

6.4 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je Aptec oprávněn si
nechat od smluvního partnera před zasláním produktu uhradit
balné, poštovné a kupní cenu, popř. kupní cenu dobírkou, pokud
se zhorší majetkové poměry smluvního partnera nebo se překročí
úvěrový limit sjednaný s Aptecem.

7.1 Cílem Aptecu je odstranit všechny zjištěné vady co nejdříve
a ke spokojenosti smluvního partnera.

7.2 Aptec odpovídá za vadu, kterou má produkt v okamžiku, kdy
přechází nebezpečí škody na produktu na smluvního partnera,
popř. je způsobena porušením povinností při montáži produktu ze
strany Aptecu.

7.3 Aptec neodpovídá za vady zboží, které smluvní partner musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

7.4 Byly-li použity podle smlouvy při výrobě produktu věci a
podklady (plány, nákresy atd.) předané smluvním partnerem,
neodpovídá Aptec za vady produktu, které byly způsobeny použitím
těchto věcí, jestliže Aptec nemohl ani při vynaložení dostatečné
péče odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu produktu, nebo na
tuto nevhodnost smluvního partnera písemně upozornil, avšak
smluvní partner trval na jejich použití.

7.5 Smluvní partner je povinen prohlédnout produkt podle
možností co nejdříve, nejpozději do 3 týdnů, po přechodu
nebezpečí škody na produktu. Je-li mezi stranami sjednaná
přejímka produktu za přítomnosti obou smluvních stran, není
možno uplatnit vady, které bylo možno při přejímce zjistit.
Prohlídka zboží musí být v každém případě provedena a zjištěné
vady reklamovány před jakýmkoli dalším zpracováním dodaného
produktu nebo jeho smíšením nebo spojením s jinou věcí;
reklamace musí obsahovat přesný popis zjištěných vad a musí být
podána písemně doporučenou poštou a současně faxem nebo
elektronicky (e-mail).

7.6 Zjistí-li smluvní partner vady na produktu, je povinen o tom
bezodkladně písemně informovat Aptec.

7.7 Smluvní partner je povinen prokázat existenci vady v době
přechodu nebezpečí na produktu, okamžik zjištění i včasnost
reklamace.

7.8 Aptec odstraní vadu produktu, projeví-li se ve lhůtě 24
měsíců u movitých věcí (produkt a montáž produktu, je-li
sjednána) a 36 měsíců u nemovitostí, není-li sjednáno jinak
(dále jen „záruka“). Lhůta počíná běžet ode dne dodání produktu.
V případě prodlení smluvního partnera s peněžitým plněním,
zejména se zaplacením ceny produktu okamžikem, kdy prodlení
nastane, záruka končí. Aplikace § 2108 občanského zákoníku se
tímto vylučuje.

7.9 Záruka je vyloučena, pokud se technická zařízení (např.
přívody potrubí, kabeláž, sítě) u smluvního partnera nutná pro
zapojení produktu nenacházejí v technicky bezvadném a
provozuschopném stavu nebo nejsou kompatibilní s produkty
Aptecu. Dle domluvy je možno tato technická zařízení
zkontrolovat ze strany Aptecu za předem sjednanou odměnu.

7.10 Záruka je dále vyloučena v případech vad vzniklých:
neodbornou manipulací nebo nepřiměřenou zátěží, pokud nebyly
dodržovány zákonné nebo Aptecem vydané předpisy k obsluze a
instalaci; dále pokud byl předmět dodávky zhotoven na základě
zadání (plány, nákresy atd.) smluvního partnera a vada je
zapříčiněna chybou v tomto zadání smluvního partnera; dále
případně chybné montáže nebo zprovoznění smluvním partnerem nebo
třetími osobami; při přirozeném opotřebení produktu; při škodách
při přepravě; při nesprávném skladování; při podmínkách bránící
funkci (např. nedostatečné napájení proudem), chemických,
elektrochemických nebo elektrických vlivech, při neprováděné
nutné údržbě nebo při špatné údržbě produktu a při pozdějších
změnách na předaném produktu nebo jeho dílech ze strany
smluvního partnera nebo třetí osoby bez písemného souhlasu Aptecu.

7.11 Závady v rámci záruky jakéhokoliv druhu musí být neprodleně
(nejpozději do 3 týdnů od zjištění závady) písemně vytknuty
Aptecu od zjištění těchto závad. Pokud nejsou písemně vytknuty v
této lhůtě, nároky ze záruky zanikají.

7.12 Reklamace v písemné formě a reklamovaný produkt musí být
doručen do sídla Aptecu. V reklamačním dopisu je povinen smluvní
partner co nejpřesněji popsat závadu na produktu. Zaslání tam i
zpět nebo vrácení produktu je prováděno na nebezpečí smluvního
partnera.

7.13 Není-li předání reklamovaného produktu v sídle Aptecu
možné, strany jsou povinny dohodnout si místo opravy závady
(např. v případě zabudování produktu v tomto místě).

7.14 Pokud o to Aptec požádá a je-li to možné, nesmí smluvní
partner po uplatnění reklamace až do ukončení reklamačního
řízení bez souhlasu prodávajícího s produktem, kterého se
reklamace týká, disponovat.

7.15 Po převzetí reklamace si strany sjednají lhůtu pro
odstranění závady. Tato lhůta se sjednává přiměřeně dle
závažnosti vytčené vady a může být prodloužena ze strany Aptecu
pouze v odůvodněných případech (závada je vážnějšího charakteru
než původně předpokládaná, pro opravu je potřeba dodat náhradní
díly s delší dobou dodání atd.).

7.16 Aptec je oprávněn provést nebo nechat provést jakoukoliv
kontrolu, kterou uzná za nutnou pro zjištění závady a možnosti
její opravy. Pro případ, že z této kontroly vyplyne, že Aptec
nenese odpovědnost za závadu, je smluvní partner povinen nést
náklad na tuto kontrolu za přiměřenou odměnu, jakož i veškeré
další náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním vad (např.
přeprava, přivezení, odvoz, cestovné). Na žádost Aptecu je
smluvní partner povinen bezplatně poskytnout potřebný personál.

7.17 V případě vady produktu je Aptec povinen tuto vadu
odstranit, a to dodáním náhradního produktu za vadný produkt,
opravou vadného produktu, nebo přiměřenou slevou z ceny
produktu. Způsob odstranění vady se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

7.18 V případě, že se jedná o vadu, která smlouvu porušuje
podstatným způsobem, má smluvní partner právo na odstoupení od
smlouvy. V případě, že se jedná o odstranitelnou vadu, která
smlouvu porušuje nepodstatným způsobem, a Aptec neodstraní vadu
ani v přiměřené dodatečné lhůtě, má smluvní partner právo od
smlouvy odstoupit.

7.19 Produkty Aptecu jsou konformní s CE a testovány TÜV. Aptec
neodpovídá za škody vzniklé tím, že komponenty předávací stanice
dálkového vytápění Aptecu, které podle dodavatele jsou konformní
s CE, neobsahují subkomponenty konformní s CE. Odpovědnost
Aptecu za veškeré škody z toho vzniklé je vyloučena.

7.20 Aptec odpovídá za chybný výpočet tepelného množství na
základě Aptecem dodaného vadného měřidla tepla jen v případě
úmyslného zavinění. Odpovědnost za škodu je limitována max.
částkou 50.000 Kč za celou zakázku.

8.1 Není-li doba splatnosti sjednána ve smlouvě, činí 14 dnů od
doručení faktury smluvnímu partnerovi.

8.2 Platba ze strany smluvního partnera je včasná, pokud jí
Aptec může disponovat (je-li předána v hotovosti nebo připsána
na účet). Doplňkové údaje k platbě, např. na dokladech k
převodu, jsou nezávazné.

8.3 Při prodlení smluvního partnera s platbou se sjednává úrok z
prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý den
prodlení. Účelné a nutné náklady vzniklé prodlením s úhradou
platby (např. náklady za každý upomínkový dopis sepsaný Aptecem
kromě prvního ve výši 500 Kč, náklady za právní zastoupení dle
advokátního tarifu) je oprávněn Aptec požadovat od smluvního
partnera, který je v prodlení. Smluvní partner je povinen Aptecu
úrok z prodlení a vynaložené náklady na vyžádání uhradit.

8.4 Uplatnění a zaplacení úroků z prodlení nevylučuje právo
Aptecu na náhradu škody vzniklé neplněním peněžitého dluhu
smluvního partnera. Aplikace § 1971 občanského zákoníku se tímto
vylučuje.

8.5 Závěrečné a částečné závěrečné faktury nesmí obsahovat
výhradu ohledně dodatečných pohledávek za poskytnutá plnění.
Výhrady přesto učiněné jsou neplatné.

9.1 Uplatnění zadržovacího práva a námitky nesplnění smlouvy
smluvním partnerem při domnělých vadách je vyloučeno. Zápočet
pohledávek nebo nároků na snížení cen smluvním partnerem je
přípustné jen tehdy, pokud bylo o pohledávce pravomocně
rozhodnuto v rámci soudního řízení nebo byla písemně uznána
Aptecem, jinak není smluvní partner oprávněn své pohledávky za
Aptecem započítat proti pohledávkám Aptecu za ním.

9.2 Smluvní partner není oprávněn postoupit pohledávky za
Aptecem a práva ze smluvního vztahu s Aptecem bez písemného
souhlasu Aptecu.

9.3 Rozdílně od ustanovení § 1986 občanského zákoníku se
sjednává, že Aptec je oprávněn pro započtení proti pohledávce
smluvního partnera, kterou smluvní partner nabyl od třetí osoby,
použít veškeré pohledávky, které Aptec měl v době, kdy mu bylo
oznámeno nabytí pohledávky smluvním partnerem, proti všem
ostatním předcházejícím věřitelům této pohledávky. K započtení
pohledávky dle této smlouvy dochází písemným oznámením
Dodavatele odeslaným objednateli. Oznámení bude obsahovat
započítávanou částku a okolnosti započtení. Smluvní strany se
výslovně dohodly na vyloučení možnosti smluvního partnera
jednostranně započíst své pohledávky vůči Aptecu, které by jinak
byly způsobilé k započtení. V souladu s výše uvedeným ujednáním
není smluvní partner oprávněn k započtení, zadržení, anebo
snížení splátek a ostatních plateb spojených se smlouvou, a to
ani v případě, že jsou uplatňována práva z odpovědnosti za vady
nebo jiné protipohledávky. Tento odstavec zůstává účinný i po
odstoupení od této smlouvy nebo jejím jiném zrušení.

9.4 Rozdílně od ustanovení § 1932 a § 1933 občanského zákoníku
se sjednává následující:
– Platby došlé od objednatele může Aptec použít na úhradu svých
pohledávek za smluvním partnerem, a to v tomto pořadí:
– příslušenství pohledávky, smluvní pokuty, náklady na vymáhání
všech svých nároků vůči smluvnímu partnerovi, zejména nároků na
náhradu škody, ušlý zisk, na vydání bezdůvodného obohacení apod.
– pohledávky na splacení ceny díla.

9.5 Má-li být Aptecu splněno týmž smluvním partnerem několik
dluhů z různých smluvních vztahů a není-li smluvním partnerem
jako dlužníkem nejpozději při plnění určeno, na který dluh
plnění poskytuje nebo jde o určení nesrozumitelné, může Aptec
jako věřitel přijaté plnění použít na úhradu dluhů smluvního
partnera, jejichž splnění není zajištěno nebo je nejméně
zajištěno, a to ze kteréhokoliv smluvního vztahu dle výše
uvedeného pořadí. § 1932 a § 1933 občanského zákoníku se nepoužijí.

9.6 Aptec je vždy oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných i
nesplatných pohledávek za smluvním partnerem na jakékoliv
splatné i nesplatné pohledávky smluvního partnera, a to i v
případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se
vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení.

9.7 Odchylně od ustanovení § 1982 odst. 1 občanského zákoníku a
§ 1987 občanského zákoníku platí, že:
– Aptec je oprávněn započíst proti pohledávkám smluvního
partnera i své pohledávky, jejichž splnění nemá ještě právo
požadovat;
– Aptec je oprávněn své pohledávky započíst i proti pohledávkám
smluvního partnera, které doposud není oprávněn plnit;
– Aptec je oprávněn použít k započtení i své nejisté a/nebo
neurčité pohledávky.

9.8 Ustanovení § 1990 občanského zákoníku se neaplikuje a
smluvní partner nemá nárok na náhradu škody vzniklé mu tím, že
plnění v důsledku započtení na určeném místě nezíská, nebo že na
určeném místě nemůže plnit, a Aptec smluvnímu partneru za
jakoukoliv takovouto škodu neodpovídá.

10.1 Vlastnické právo k dodanému zboží zůstává Aptecu až do
okamžiku plného uhrazení jeho ceny (platí datum přijetí platby)
a případných dalších pohledávek smluvního partnera.

10.2 Smluvní partner je oprávněn nakládat s produktem
podléhajícím výhradě vlastnického práva jen pro svou potřebu a
nesmí je dále zcizovat či dát do zástavy třetí osobě.

10.3 Pokud by v mezidobí došlo ke zcizení produktu (zpracování
atd.), smluvní partner je povinen postoupit Aptecu své nároky
vůči třetí osobě (např. z přeprodeje vůči svému odběrateli). O
tomto postoupení je smluvní partner povinen informovat třetí
stranu. Na výzvu musí poskytnout Aptecu všechny podklady a
informace potřebné k uplatnění postoupených pohledávek a nároků.
Náklady vzniklé uplatněním práv Aptecu z výhrady vlastnictví
jdou k tíži smluvního partnera.

10.4 Aptec je oprávněn požadovat okamžité vydání dodaného, ale
ještě nezaplaceného zboží, pokud smluvní partner neplní včas a
zcela své platební povinnosti nebo pokud je na majetek smluvního
partnera vyhlášeno insolvenční řízení, popř. bylo zamítnuto
kvůli nedostatku majetku, dále pak pokud smluvní partner zastaví
své platby nebo se pokouší uzavřít se svými věřiteli mimosoudní
vyrovnání. Zpětvzetí zboží ze strany Aptecu se nepovažuje za
odstoupení od smlouvy, leda by to bylo zvlášť písemně ujednáno.
Při zpětvzetí zboží dodaného s výhradou vlastnictví zůstává
právo Aptecu na požadování náhrady škody kvůli neuhrazení platby
nedotčeno.

10.5 Aptecu náleží k zajištění jeho pohledávek z jakéhokoli
vztahu se smluvním partnerem právo zadržet výrobky a zboží až do
vyrovnání veškerých splatných pohledávek z jakéhokoli
závazkového vztahu se smluvním partnerem. K uplatnění tohoto
práva je zmocněn ke vstupu do objektu, který smluvní partner
používá pro svou podnikatelskou činnost, a k odebrání
vyhrazeného produktu.

11.1 Smluvní partner odpovídá za to, že případnými konstrukčními
údaji, nákresy, modely nebo jinými specifikacemi předanými do
výroby nebudou zasažena práva třetích osob. Smluvní partner je
povinen kontrolovat konstrukční údaje, nákresy, modely, jiné
specifikace, podklady aj. na případně existující práva duševního
vlastnictví třetích osob. Bude-li vznesen vůči Aptecu nárok
kvůli porušení takovéhoto práva, smluvní partner je povinen
podniknout všechny kroky, kterými by Aptec ochránil a nahradí mu
veškeré finanční náklady a škody, které mu vzniknou uplatněním
práv třetích osob.

11.2 Software, prováděcí podklady (např. plány, nákresy a jiné
technické podklady) patřící Aptecu zůstávají stejně jako vzory,
katalogy, prospekty, ilustrace apod. duševním vlastnictvím
Aptecu a požívají autorskoprávní ochrany a ochrany průmyslových
práv. Každé rozmnožování, rozšiřování, napodobení, zpracování
nebo zhodnocení apod., které není výslovně dovoleno, je nepřípustné.

12.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o
existenci mezi nimi uzavíraných smluv a plnění poskytovaného v
souvislosti s nimi a nezveřejňovat ve svých reklamních
materiálech informace o obchodním vztahu mezi smluvními stranami
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

12.2 Smluvní strany se zavazují nezpřístupňovat třetím stranám
žádné dokumenty (včetně, bez omezení, vzorů, vzorků,
výkresů, konkrétních popisů produktů nebo postupů) a uchovávat
je tak, aby se zamezilo přístupu třetích stran k nim. Tím není
dotčeno naše právo prezentovat naše zboží v rozsahu, v jakém
nezahrnuje informace z Vašich dokumentů.

12.3 Smluvní strany se zavazují nakládat s veškerými neveřejnými
obchodními a technickými materiály a informacemi druhé smluvní
strany, o jejichž obsahu se dozví v souvislosti s obchodním
vztahem mezi smluvními stranami, jako s obchodním tajemstvím
příslušné smluvní strany. Každá ze smluvních stran je povinna
zavázat své subdodavatele v rozsahu ustanovení předchozí věty.

12.4 Smluvní strany se zavazují ochraňovat a zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích druhé smluvní strany a tyto
zpracovávat výhradně pro účely administrace vzájemného smluvního
vztahu v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

14.1 Tyto OP jsou součástí uzavřené smlouvy.

13.1 Od smlouvy lze odstoupit v případech uvedených v kogentních
ustanoveních občanského zákoníku, z důvodů uvedených ve smlouvě
nebo OP a v případě vstupu druhé smluvní strany do insolvenčního
řízení, popř. pokud je insolvenční řízení zamítnuto pro
nedostatek majetku.

13.2 Aptec je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, není-li
dodávka produktu možná z důvodu na straně smluvního partnera a
prodlení přetrvává i po dodatečné lhůtě nebo nedodrží-li smluvní
partner svůj zákonný nebo smluvní závazek vůči Aptecu, dále pak
v případě, pokud existují důvodné pochybnosti týkající se bonity
smluvního partnera a tento ani na žádost Aptecu neposkytne
zálohu, popř. jistotu před poskytnutím plnění ze strany Aptecu.

13.3 Odstoupení musí být učiněno písemně a adresováno na adresu
smluvní strany, která je uvedena ve smlouvě. Je-li uvedeno
vícero adres, je rozhodující sídlo smluvní strany.

13.4 Právní vztahy mezi Aptecem a smluvními partnery se řídí
právním řádem České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

13.5 Pokud budou OP, smlouva nebo jiné související dokumenty
vyhotoveny vedle české verze i v jiné jazykové mutaci nebo budou
vyhotoveny dvojjazyčně, je vždy rozhodující verze v českém jazyce.

13.6 Pokud by se v případných sporech smluvních stran nepodařilo
dosáhnout řešení smírnou cestou, jsou příslušné k rozhodování
české soudy. Místně příslušným v rozhodování sporů v I. stupni
se sjednává Okresní soud ve Znojmě, v případě příslušnosti
krajských soudů Krajský soud v Brně.

13.8 Není-li uvedeno jinak, písemná forma je dodržena, je-li
provedena prostřednictvím e-mailu, doporučenou poštou,
prostřednictvím osobního doručení nebo kurýrní služby. Je-li ve
smlouvě uvedena odpovědná osoba, musí být listiny adresovány
této osobě. Písemná komunikace je považována za doručenou v
případě (a) komunikace prostřednictvím e-mailu přijetím osobního
potvrzení druhé smluvní strany o doručení zprávy, (b) osobního
doručení nebo prostřednictvím kurýrní služby přijetím potvrzení
příjemce o doručení, a (c) doručení doporučenou poštou dnem
uvedeným na potvrzení o doručení.

13.9 V případě dodržení písemné formy doručení platí, že druhá
strana souhlasí s obsahem doručených písemností, pokud se do 14
dnů od jejich obdržení proti nim neohradí.

13.10 Změny obchodní firmy, sídla, právní formy, odpovědné
osoby, místa plnění nebo jiných relevantních informací jsou
strany povinny druhé straně neprodleně písemně oznámit.
Nejsou-li tyto změny druhé straně oznámeny, vychází se z
informací uvedených ve smlouvě.

13.11 Pokud při použití způsobu komunikace smluvní strana obdrží
nečitelné nebo neúplné dokumenty, je povinna druhou smluvní
stranu o této skutečnosti bezodkladně (do tří pracovních dnů)
písemně informovat a do doby, než obdrží odpověď, nesmí na
základě takovýchto dokumentů jednat.

13.12 V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo smlouvy,
je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným,
neovlivní to (v maximálním možném rozsahu přípustném podle
příslušných právních předpisů) platnost a vymahatelnost
zbývajících ustanovení OP nebo smlouvy. Aptec a smluvní partner
se v takových případech zavazují nahradit neplatné nebo
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným,
které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy
přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být
nahrazeno.

13.13 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.01.2018

Aptec production s.r.o.